Budżet
 
 

Budżet Gminy (najnowsze zmiany - w uchwałach poniżej):
Uchwała Nr 28/V/07 Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 15 755 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  14 926 321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).
 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości  1 580 843 zł.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 398 911 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości  828 744 zł przeznacza się na:
 2. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie                          -    202 409 zł,
 3. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie                          - 1 391 115 zł,

 

 1. Przychody budżetu w wysokości 764 780 zł, rozchody w wysokości 1 593 524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę
ogólną w wysokości                                                                    - 136 000 zł,
§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 261 750 zł.; wydatki - 269 050 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

 1. Dotacje podmiotowe dla:
 2. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                - 358 000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 55 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 2. przychody      - 25 000 zł,
 3. wydatki          - 60 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie               - 300 000 zł;

§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

       300 000 zł,

 1. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rynie                                          
Jarosław Guz

 załacznik nr 1 do budżetu
załacznik nr 2 do budżetu
załacznik nr 3 do budżetu
załacznik nr 3a do budżetu
załacznik nr 4 do budżetu
załacznik nr 5 do budżetu
załacznik nr 6 do budżetu
załacznik nr 7 do budżetu
załącznik nr 8 do budżetu
załacznik nr 9 do budżetu
załacznik nr 10 do budżetu
załacznik nr 11 do budżetu
załacznik nr 11a do budżetu

 


Budżety z lat poprzednich:
- budżet z 2006 z późniejszymi zmianami

- budżet z 2005 z późniejszymi zmianami
- budżet z 2003 z poźniejszymi zmianami

[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry