Komórki i kompetencje
 
 

Komórki i kompetencje:

nazwa
pracownik
zakres obowiązków
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Barbara Kowalska sprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego;
Skarbnik Gminy Irena Olszewska nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych;
stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Justyna Leonik księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;
stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Romualda Pawlina księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;
stanowisko pracy ds. podatków i opłat Janina Drożdż wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych,
stanowisko pracy ds. podatków i opłat Krystyna Laskowska księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania;
kasjerka Lucyna Święcicka przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w kasie, zastępowanie pracownika w sprawach dodatków mieszkaniowych;
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agata Górka-Makowczenko zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich;
Radca Prawny Teresa Dąbrowska opiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu;
stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej Bożena Dybała gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji;
stanowisko pracy ds. zaopatrzenia i gospodarczych Jarosław Filipek modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych,
stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjnych Wiesława Wachowska zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego;
konserwator i kierowca Mirosław Bielski  
sprzątaczki Antonina Ogórek i Joanna Jurewicz  
stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, ochrony środowiska Aleksander Szczepański organizowanie przetargów zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych na usługi i zakupy na potrzeby Urzędu, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska, gospodarka odpadami, współpraca ze Starostwem w sprawie zalesiania gruntów rolnych;
stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Edward Kaciun przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków
stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i turystyki Grażyna Sławecka rejestracja, zmiany, wyrejestrowywanie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholi; współpraca z placówkami: oświatowo – wychowawczymi (pomoc w sprawach organizacyjnych, sprawozdawczość oświatowa), kultury, turystyki i stowarzyszeniami sportowymi na terenie miasta i gminy. Nadzór nad oświetleniem dróg i ulic. Organizowanie profilaktyki przeciwalkoholowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicą socjoterapeutyczną, szkołami i innymi placówkami działającymi w tym zakresie;
stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami Ewa Pożaroszczyk gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami;
stanowisko pracy ds. obywatelskich Halina Stańczyk ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe;
stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Ewa Büttner zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac, stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy komunalne i mieszkaniowe na terenie miasta i gminy, dodatki mieszkaniowe (przyznawanie, naliczanie);
informatyk Tomasz Alończyk Obsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP, przygotowywanie samorządowego biuletynu informacyjnego miasta i gminy Ryn
stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków z zewnątrz Andrzej Żmijewski Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki.
stanowisko pracy ds. obrony cywilnej , ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i kancelarii tajnej Lech Janusz Karbownik zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej,
pracownik gospodarczy Piotr Gryber  
 
[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry