Mienie komunalne
 


Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Ryn (stan na 31.10.2002):
1.

Dane dotyczące określenia jednostki mienia.
Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2002r.

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
1/ W zasób mienia komunalnego gminy Ryn wchodzą następujące składniki:
a/ grunty - pow. 389ha,
b/ budynki ogółem - 159
w tym: budynki mieszkalne - 77,
c/ budowle,
d/ środki transportowe /samochód "Lublin" i samochody strażackie OSP/,
e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 14 120 036zł.

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę
8 026 061zł, co stanowi 56,84% - na dzień 31.10.2002r.

2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:
a/ działki budowlane - 13 działek w Rynie pod budownictwo jednorodzinne przy
ulicy Świerczewskiego oraz działki budowlane we wsiach Krzyżany, Knis, Ławki,
Skop, Sterławki Wielkie, Słabowie, Szymonce. W obrębie wsi Ławki znajduje się
7 działek na jeziorem .
b/ drogi komunale - 220 ha,
c/ cmentarze nieczynne - 10 ha,
d/ grunty rolne - 53ha / w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod
rozwój miasta /,
e/ grunty zabudowane - 38 ha,
f/ przedszkole miejskie w Rynie,
g/ szkoły podstawowe w Rynie, Skopie i Sterławkach Wielkich oraz gimnazjum
w Rynie,
h/ 7 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich,
i / Ryńskie Centrum Kultury w Rynie,
j/ remiza OSP w Rynie oraz remizy OSP w Sterławkach Wielkich i Szymonce,
k/ 10 budynków użytkowych / przejętych po SUR/ w Rynie, Sterławkach Wielkich i
w Rudówce.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.
1/ Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym
następujących jednostek:
a/ Bank Spółdzielczy Ryn 602 m2,
b/ Spółdzielnia Inwalidów "Pokój" Ryn 4.516 m2,
c/ Spółdzielnia Niewidomych "Zorza" Ryn 16.649 m2,
d/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn 28.584 m2,
e/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 6.090 m2,
f/ Zakład Energetyczny Białystok 518 m2,
g/ Gminna Spółdzielnia "SCh" Ryn 18.687 m2,
h/ osoby fizyczne 62.455 m2.

2.
3.
4.
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
1/ Aktualnie zawartych jest 17 umów najmu na lokale mieszkalne i domy jednorodzinne
na terenie wiejskim gminy. Zawarto 2 umowy najmu na świetlice wiejskie.
Na terenie miasta zawartych jest 6 umów najmu na lokale mieszkalne w budynkach użytkowo- mieszkalnych na terenie miasta , będących w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Ryn .Zawarto 11 umów najmu na pomieszczenia i budynki na terenie miasta /przejęte w 2002r. po Spółdzielni Usług Rolniczych/.
Natomiast na terenie miasta 65 budynków mieszkalnych i 3 budynki mieszkalne w
Sterławkach Wielkich przekazanych jest w administrację i zarząd PGKiM Spółce z o.o. w Rynie. Ponadto w roku 2002 przekazano Spółce PGKiM budynki Przychodni Rejonowej w Rynie i Ośrodka Zdrowia w Sterławkach Wielkich.
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 26,46ha, na które zawartych jest 33 umowy dzierżawy.
Z wykazanych powyżej gruntów dużą część stanowią drogi , grunty rolne, nieużytki i
zakrzaczenia, na terenie miasta tereny pod placami na osiedlach, chodnikami, zielenią.
Pewna część gruntów nie jest użytkowana, głównie są to nieużytki.
2/ Od dnia 1 stycznia 2002r. do 31 października 2002r. sprzedano następujące
nieruchomości:
- 3 działki pod garaże przy ul. Świerczewskiego w Rynie 4.000,-zł
- nieruchomość z budynkiem poszkolnym w Mrówkach 200.000,-zł
- udział 21/100 w nieruchomości zabudowanej w Prażmowie 10.460,-zł
- 2 działki letniskowe w Rybicalu 15.000,-zł
- 2 działki we wsi Orło 3.930,-zł
- 3 działki nad jeziorem w Ławkach 13.000,-zł
- 3 działki w Prażmowie nad jeziorem Jagodne 43.780,-zł
- 1 działka we wsi Krzyżany 3.250,-zł
- 2 nieruchomości przy ul. Polnej 8.000,-zł
- działka przy ul. Mazurskiej w Rynie 37.370,-zł
- działka przy ul. Lipowej w Rynie 6.340,-zł
- nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym przy ul. M.Kopernika 8 w Rynie
4.920,-zł
- 3 lokale mieszkalne w Rynie /najemcom/ 26.750,-zł
- lokal użytkowy przy ul. M.Kopernika 15 w Rynie 31.170,-zł
- 2 działki w Rynie / z użyt. wieczystego na własność / 8.695,-zł
Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2002r. do 31 października 2002r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:
- sprzedaż mienia komunalnego /w tym spłaty rat/ 483.888,-zł
- oprocentowanie od rat - odsetki 16.772,-zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów 30.400,-zł
- za dzierżawę gruntów i najem budynków i lokali 58.417,-zł
 
Razem:
589.477,-zł
3/ Do końca roku 2002 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
- 4 mieszkania w Rynie 25.000,-zł
- działka przy ul. M.Kopernika w Rynie 2.000,-zł
- 2 działki w Rynie / z użyt. wieczystego na własność/ 3.500,-zł
- nieruchomość z świetlicą w Słabowie 2.250,-zł
- nieruchomość / 3 działki/ nad jeziorem w Rybicalu 275.200,-zł
- nieruchomość z byłym przedszkolem w Sterławkach Wielkich 46.170,-zł
- działka budowlana w Sterławkach Wielkich 4.850,-zł
  Razem: 358.970,-zł
Ponadto będą czynione starania sprzedaży jeszcze w roku 2002 nieruchomości zabudowanej byłą bazą SUR w Sterławkach Wielkich. Planowane dochody ze sprzedaży tej nieruchomości wynosiłyby ok. 70.000,-zł.
Dane o prognozach na rok budżetowy 2003 dochodach z gospodarowania mienia z tytułu sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych możliwych prawem form.
Plan sprzedaży nieruchomości będących własnością jednostki:
- 4 działki pod garaże przy ul. Świerczewskiego w Rynie 5.500,-zł
- 1 działka pod garaż przy ul. Kościuszki w Rynie 1.500,-zł
- nieruchomość przy ul. A.Nowickiego 5 w Rynie /była mleczarnia/ 70.000,-zł
- 1 działka w Rybicalu 7.000,-zł
- 7 działek nad jeziorem w Ławkach 40.000,-zł
- 1 działka budowlana w Ławkach 15.000,-zł
- działka przy ul. Zamiejskiej w Rynie 50.000,-zł
- działka przy ul. Partyzantów w Rynie 60.000,-zł
- 6 działek we wsi Orło 30.000,-zł
- 10 lokali mieszkalnych w Rynie /najemcom/ 50.000,-zł
- 3 działka we wsi Knis 40.000,-zł
- 2 działki w Prażmowie 25.000,-zł
- 1 działka w Kronowie 10.000,-zł
- 2 działki we wsi Szymonka 14.000,-zł
- 2 działki w Sterławkach Wielkich 12.000,-zł
- 1 nieruchomość w Rudówce 20.000,-zł
  Razem: 450.000,-zł
5.
Podane wyżej ceny ujęto w formie szacunku.
Raty z tytułu zakupu mienia z lat poprzednich szacuje się na kwotę ok. 49.000,-zł, czynsze za dzierżawę 40.000,-zł, czynsze za najem 10.000,-zł, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów 28.000,-zł, odsetki od rat zakupu mienia z lat poprzednich - 14 500 zł.
Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2002r.
kredyty
1) 31 sierpnia 1998r. zaciągnięto kredyt na modernizację oświetlenia w kwocie 289.823zł - do spłaty pozostanie 53.116 zł. termin ostatecznej spłaty 31.08.2003r.
2) 23 listopada 1999r. zaciągnięto pożyczkę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 150.000 zł - do spłaty pozostanie 37.500 zł (w miesiącu listopadzie będziemy ubiegać się o umorzenie pozostałej kwoty).
3) 3 grudnia 1999r. zaciągnięto kredyt inwestycyjny na modernizację kotłowni - 319.653zł. Zgodnie z umową o przystąpieniu do długu kredyt spłaca Spółka "Zamek".
4) 11 listopada 2000r. zaciągnięto kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie - 250.000 zł. Pozostanie do spłaty 223 250 zł. Ostatnia rata płatna 10 grudnia 2008r.
5) 15 grudnia 2000r. zaciągnięto kredyt w wysokości 360 000 zł - na pokrycie zobowiązań wynikających z znowelizowanej Karty Nauczyciela - do spłaty pozostanie 144 000 zł. Ostatnia rata płatna 14 grudnia 2003r.
6) 14 sierpnia 2001r. zaciągnięto kredyt w wysokości 646 447 zł - na zobowiązania Szkoły Podstawowej - do spłaty pozostanie 474 056zł. Ostatnia rata płatna 12.08.2006r.
7) 21 listopada 2001r. zaciągnięto kredyt w wysokości 400 000 zł na rozbudowę sali gimnastycznej. Do spłaty pozostanie 383 318zł. zakończenie spłaty kredytu przewidywane jest na 31.10.2006r.
8) 25 września 2002r. zaciągnięto kredyt w wysokości 624 540 zł na pokrycie deficytu. Pozostanie do spłaty 593 313 zł. Ostatnia rata płatna dnia 30 września 2007r.

6.
  Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Ryn

mgr Lidia Ina Należyty

[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry