Przetargi, ogłoszenia
 
 

Szczegóły przetargów/ogłoszeń:

nr kolejny
data publikacji
treść przetargu/ogłoszenia
637 2009-08-17 BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późn.zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz. 1218 /
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 400m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/39, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916.
Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
Okres dzierżawy – 1 rok.
2. działka gruntu o pow. 78m² /pod 5 garażami będącym własnością osób prywatnych/,
stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/153, położona przy ul.
Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643.
Cel dzierżawy – garaże „blaszaki”.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +22% podatku VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
17 sierpnia 2009r. do 07 września 2009r.
2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza na
stronie internetowej www.bip.ryn.pl.

Ryn, dnia 2009-08-17
636 2009-08-14 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko pracy ds obrony cywilnej

1. Wymagania niezbędne:
1. jest obywatelem polskim,
2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3. ukończony 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

2. Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie zawodowe w zakresie zadań do
wykonania na stanowisku pracy
Staż pracy – 2 lata

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
4. zarządzanie i utrzymanie dróg gminnych,
5. kontrolowanie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy,

4. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. Kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
5. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9. Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko ds obrony cywilnej i dróg gminnych” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn. w terminie do dnia 28 sierpnia 2009r. do godz.12.00.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ inż. Józef Karpiński
635 2009-08-11 Ryn, dnia 2009-08-11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm., w tym: ze zm. z 2007r. Nr 173, poz.1218/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207,poz.2108/
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
ogłasza publiczny kolejny p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, położonej we wsi Ławki gm. Ryn, oznaczonej nr 101/2 o pow.0,01ha, opisanej w KW nr 21015. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza wynosi 21.000,-zł, wadium 2.100,-zł, minimalne postąpienie 210,-zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2009 roku o godz. 11,00 w sali konferencyjnej
UMiG w Rynie , ul. Świerczewskiego 2 / parter /.
I przetarg na sprzedaż wymienionej powyżej nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2009r.,
II przetarg odbył się w dn. 11.05.2009r., a III przetarg odbył się w dn.06.07.2009r.
UWAGI :
1.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
24 września 2009 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130
2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki
/dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno
znajdować się na koncie Urzędu w dniu 24 września 2009r.
2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3.Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4.Ostateczny termin wpłaty ceny wylicytowanej na przetargu musi nastąpić do chwili
zawarcia umowy notarialnej.
5.Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu
notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego
wadium.
6.Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie
wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców/.
7.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
8.Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dn.11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U.Nr
64, poz. 592/ Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży
nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu.
9.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
10.Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
11.Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
Ryn, pokój Nr 34, tel. /087/ 429-39-64.
634 2009-08-11 Ryn, dnia 2009-08-11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz. 1218/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207,poz.2108/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
ogłasza publiczne p r z e t a r g i ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Podmiejskiej w Rynie, oznaczonej
nr 35/11 o pow.0,3901ha, opisanej w KW nr OL1G/00016917/1. Nieruchomość nie jest
objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej i gruntów rolnych.
Cena wywoławcza wynosi 95.496,-zł, wadium 9.550,-zł, minimalne postąpienie 960,-zł.
2.nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Rudówka gm. Ryn, oznaczonej
nr 21/1 o pow. 0,3581ha, opisanej w KW nr OL1G/00024677/5. Nieruchomość nie jest
objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy
zagrodowej i gruntów rolnych.
Cena wywoławcza wynosi 26.000,-zł, wadium 2.600,-zł, minimalne postąpienie 260,-zł.
3.nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Rudówka gm. Ryn, oznaczonej nr
136/1 o pow. 0,9816ha, opisanej w KW nr OL1G/00024677/5. Nieruchomość nie jest
objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów
rolnych i zabudowy zagrodowej.
Cena wywoławcza wynosi 19.600,-zł, wadium 1.960,-zł, minimalne postąpienie 200,-zł.
4. nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Szymonka gm. Ryn, oznaczonej
nr 157/1 o pow. 0,3218ha, opisanej w KW nr OL1G/00024090/6. Nieruchomość nie jest
objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy
jednorodzinnej, zagrodowej i gruntów rolnych. Działka graniczy z jeziorem Szymońskim.
Cena wywoławcza wynosi 91.230,-zł, wadium 9.130,-zł, minimalne postąpienie 920,-zł.
5. nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Tros gm. Ryn, oznaczonej
nr 43 o pow. 0,1204ha, opisanej w KW nr OL1G/00038878/5. Nieruchomość nie jest
objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie
zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. Część działki zajmuje staw.
Cena wywoławcza wynosi 16.700,-zł, wadium 1.670,-zł, minimalne postąpienie 170,-zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2009 roku o godz. 11,30 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie , ul. Świerczewskiego 2 /parter/.
UWAGI :
1.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
24 września 2009 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130
2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki
/dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno
znajdować się na koncie Urzędu w dniu 24 września 2009r.
2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3.Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4.Ostateczny termin wpłaty ceny wylicytowanej na przetargu musi nastąpić do chwili
zawarcia umowy notarialnej.
5.Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu
notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego
wadium.
6.Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie
wydania zezwolenia.
7.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
8.Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dn.11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U.Nr
64, poz. 592/ Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży
nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu, za wyjątkiem nieruchomości z poz.5.
9.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
10.Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
11.Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
Ryn, pokój nr 34 tel. /087/ 429-39-64.
633 2009-08-04 Ryn, dnia 04.08.2009 r.
Znak: ZP – 341/6/09

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego – skrzyniowego z podwójną kabiną z możliwością przewożenia do 5+1 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”
Na zadane pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o następującej charakterystyce zawieszenia: niezależne typu McPherson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi, i drążkiem stabilizującym z przodu oraz sztywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi, amortyzatorami teleskopowymi, elastycznymi bocznymi odbojnikami i drążkiem stabilizującym – tył?
Odpowiadam:
Oferowany samochód musi spełniać wymagane parametry i wyposażenie zawarte w załączniku nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ czyli niezależne zawieszenie przednie i tylne, sztywny most rurowy powoduje, że tylne zawieszenie nie jest niezależne.
2. Czy zamawiający ma na myśli urządzenie dodatkowe zabezpieczające wieniec kierownicy (blokada mechaniczna) czy inny (jaki?) system zabezpieczający blokadę kierownicy?
Odpowiadam:
Zamawiający określił blokadę fabryczną (bez dodatkowych urządzeń mechanicznych montowanych na kierownicę) uniemożliwiającą złamanie blokady kierownicy.
3. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnału dźwiękowego informującego o nie wyłączonych światłach, jednak skonfigurowany tak, że po wyłączeniu zapłonu pojazdu światła wyłączają się automatycznie?
Odpowiadam:
Zgodnie z załącznikiem nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ (musi posiadać sygnał dźwiękowy nie wyłączonych świateł).
4. Co Zamawiający rozumie przez system EDS?
Odpowiadam:
EDS jest częścią składową elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy (ESP) oraz układu antypoślizgowego (ASR).

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
632 2009-08-03 Komunikat dotyczący programu UCZEŃ NA WSI
-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "Uczeń na Wsi" realizowanego ze środków PFRON.
1. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które:
a) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
b) pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej)
c) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Ryn.
2. Dofinansowanie może obejmować następujące koszty:
a) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
b) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej
lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
c) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
d) kursów doszkalających i kursów językowych,
e) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
3. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
a) uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum- 2 000 zł w roku szkolnym,
b) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej bez uiszczania czesnego- 3 000 zł w roku szkolnym,
c) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uiszczający opłatę czesnego- 4 000 zł w roku szkolnym.
4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
b) oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym (wzór stanowi załącznik do formularza),
c) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki,
d) kserokopię aktu urodzenia w przypadku, gdy jest on niepełnoletni,
e) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznymdotyczy wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
Wnioski o dofinansowanie Wnioskodawców składają w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Rynie, ul. H Sawickiej 8A, 11-520 Ryn, do dnia 30 września 2009 roku.
Uprawnioną osobą do udzielania informacji jest Danuta Laskowska, tel. (0-87) 420 79 96.
Wnioski z załącznikami można pobrać w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Rynie lub na stronie www.bip.ryn.pl
Bliższe informacje o zasadach oraz procedurach realizacji programu "Uczeń na Wsi" znajdą Państwo na stronie internetowej PRFON www.pfron.org.pl
Pobierz załącznik.
631 2009-08-03 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania oraz wykonania projektów :
pt. „Zagospodarowanie działek jako przestrzeni sportu, rekreacji i wypoczynku” .
Zadania będą obejmować poszczególne działki jako odrębne zadania:
1.miasto Ryn – działka nr 76/5 (7.668 m2)
2.wieś Prażmowo – działka nr 26 (7263 m2)
3.wieś Rybical – działka nr 19/4 (2439 m2)
4.wieś Kronowo – działka nr 88 (1400 m2)
Oferta winna zawierać: 1. przedstawienie koncepcji zagospodarowania
2.Cenę za wykonanie pełnego opracowania projektowego, łącznie z
uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji zadania
Termin składania ofert – 13 sierpnia 2009r.
Miejsce składania ofert – Urząd Miasta i Gminy Ryn 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 (sekretariat).
Forma składania ofert : w zamkniętej kopercie opisanej „Zagospodarowanie działek jako przestrzeni sportu, rekreacji i wypoczynku”.
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 39 – inż. Edward Kaciun.
Wybór ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia w UMiG Ryn regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro netto.


Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
630 2009-07-31 Ryn, dnia 31.07.2009 r.

Znak: ZP – 341/6/09

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego – skrzyniowego z podwójną kabiną z możliwością przewożenia do 5+1 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”

Na zadane pytanie:
Czy Zamawiający dopuści samochód bez systemu ASR oraz poduszki powietrznej pasażera?
Odpowiadam:
Oferowany samochód musi spełniać wymagane parametry i wyposażenie zawarte w załączniku nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
629 2009-07-31 OGŁOSZENIE

Informacja dla oferentów w przetargu na " Dostawę samochodu ciężarowego – skrzyniowego z podwójną kabiną z możliwością przewożenia do 5+1 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t " - ogłoszenie BZP NR 121763 i 123877 z 2009 r.

W związku z zmianą SIWZ - załącznika nr 3, przedłużam termin składania ofert do dnia 10.08.2009 r., Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 oraz SIWZ, w punktach podanych poniżej:
1. Załącznik nr 3 – Wymagane parametry samochodu: Fabrycznie nowy 2009 r. otrzymuje brzmienie: Fabrycznie nowy 2008 r. lub 2009 r.
2. SIWZ pkt 9.4 otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2 (sekretariat) do dnia 10.08.2009 r., do godz. 12:00
• Wykonawca składa ofertę w jednym egzemplarzu.
• Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn „Oferta na samochód ciężarowy – skrzyniowy z podwójną kabiną z możliwością przewożenia do 5+1 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t” Nie otwierać przed dniem: 10.08.2009 r., godz. 12:10
• Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
• Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi wykonawca.
3. SIWZ pkt 10.2 otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2009 r. o godz. 12:00.
4. SIWZ pkt 10.3 otrzymuje brzmienie: Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu 10 sierpnia 2009r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego – Sala narad (1 piętro).

Zmieniony załącznik nr 3 zamieszczony do pobrania w ogłoszeniu nr 628 (pobierz załączniki).


Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

/-/ Józef Karpiński
628 2009-07-28 OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul.Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę samochodu ciężarowego – skrzyniowego z podwójną kabiną z możliwością przewożenia do 5+1 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.ryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa samochodu ciężarowego – skrzyniowego z podwójną kabiną z możliwością przewożenia do 5+1 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) Bezwzględnie spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.07.223.1655).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie ustala wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 06 sierpnia 2009 r. do godz. 12:00.
11. Termin związania z ofertą – 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 28.08.2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
Pobierz załącznik.
627 2009-07-28 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

do spraw gospodarczych, dróg gminnych i zaopatrzenia

1.Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskim,
2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne,
3. nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne: preferowane kierunki: budownictwo, budowa dróg i mostów
5. minimum 2 letni staż pracy

2.Wymagania dodatkowe:
1. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3.Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, OpenOffice)

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowanie budowy i konserwacji dróg gminnych, ulic, mostów, przepustów placów oraz nadzór nad ich eksploatacją, oświetlenie uliczne i miejscowości
2) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji,
3) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych,
4) współpraca ze stanowiskiem właściwym do spraw obrotu nieruchomościami
5) kontrolowanie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy,
6)walka z gołoledzią, odśnieżanie dróg i chodników,
7)remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej.

4.Wymagane dokumenty:
1.Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2.List motywacyjny
3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.Kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
5.Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
6.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
7.Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8.Aktualne „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
9.Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)”
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty (lub przesłanie pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko pracy ds. dróg gminnych i zaopatrzenia” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 6 sierpnia 2009r. (decyduje data stempla pocztowego).
626 2009-07-22 Ryn, dnia 21.07.2009 r.


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn” - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Gmina Ryn zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn” - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko , Zamawiający wybrał ofertę konsorcjum:

1. Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A.
ul. Przytorowa 9
16 – 400 Suwałki
2. MASZ – BUD KUDYK
ul. Przemysłowa 3
11 – 500 Giżycko

Z ceną brutto:
6.600.548,40 zł


Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
625 2009-07-16 Ryn, dnia 16.07.2009 r.


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawa słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem”

Gmina Ryn zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem” , Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Hurtownia „ELEKTRYK”
ul. Suwalska 91
19 – 300 Ełk

Z ceną brutto:
215.720,22 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński


624 2009-07-16 Ryn, dnia 16.07.2009 r.


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn” - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Monetki – Skop – Rudówka – Szymonka – Prażmowo

Gmina Ryn zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn” - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Monetki – Skop – Rudówka – Szymonka – Prażmowo , Zamawiający wybrał ofertę firmy:

1. Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A.
ul. Przytorowa 9
16 – 400 Suwałki
2. MASZ – BUD KUDYK
ul. Przemysłowa 3
11 – 500 Giżycko

Z ceną brutto:
6.466.746,02 zł


Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński


623 2009-07-16 Ryn, dnia 2009-07-16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
o g ł a s z a:
publiczny p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN model: A0909L.03 12.5t, nr fabryczny:SUASW3AFP3S680265, nr rejestracyjny NGI J 950, rok produkcji 2003. Autobus 41 osobowy, 2 drzwiowy, służący do przewozu dzieci do szkół.
Cena wywoławcza wynosi 80.000,-zł /brutto/.
Wadium – 8.000,-zł. Minimalne postąpienie 800,-zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2009r. o godz. 11,30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2 / parter/.
U W A G I :
1.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w terminie do 20 sierpnia
2009r. włącznie do kasy Urzędu Miasta i Gminy Ryn lub na konto nr 27 9343 1015 1300
0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/.
2.Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
3.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu
3dni, po rozstrzygnięciu przetargu .
4.W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy kupna
w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz
organizatora przetargu.
5. Burmistrz Miasta i Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
6. Osobą wyznaczoną do udostępnienia autobusu do obejrzenia jest Eugeniusz Żakiewicz –
Dyrektor ZEAPOiW w Rynie, tel. /087/ 4207996.
7. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
Ryn, pokój Nr 34 lub 39 ,tel. /087/ 429-39-64 lub 429-39-71.
622 2009-07-16 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/ jednolity tekst z 2004r. Dz.U.Nr 261,poz. 2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz.1218/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 329/3 o pow. 0,1002ha i nr 329/2 o pow.
0,4352ha, położona w obrębie geodezyjnym Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr
35538. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działki
znajdują się w obrębie gruntów rolnych i lasów. Działki w części porośnięte są drzewami.
Cena nieruchomości wynosi 199.000,-zł.

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o
nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie
zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 lipca 2009r.
do 06 sierpnia 2009r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się
na stronie internetowej Urzędu www.bip.ryn.pl.


Ryn, dnia 2009-07-16
621 2009-07-16 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/ jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm., w tym: z 2007r. Dz.U.Nr 173,
poz. 1218/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. lokal mieszkalny przy Pl. Wolności 7/23 na II piętrze o pow. użyt. 50,57m² wraz z
przynależną piwnicą o pow.8,38m² oraz sprzedażą 37/1000 części w budynku
mieszkalnym i w działce oznaczonej nr 31/3 o pow. 598m², opisanej w
księdze wieczystej nr 16013.
Cena nieruchomości wynosi 54.540,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy Pl. Wolności 7 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
- Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 lipca 2009r. do 06 sierpnia 2009r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza na stronie internetowej gminy www.bip.ryn.pl.

Ryn, dnia 2009-07-16
620 2009-07-14 Ryn, dnia 13.07.2009 r.W i K ZP-341/3/09


Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.


W odpowiedzi na zadane pytania:
1. W Specyfikacjach Technicznych istnieje zapis, że budynki będą podłączone do projektowanej sieci wodociągowej za pomocą nawiertek nowej generacji z zasuwą wyposażoną w obudowę i skrzynkę do Zasów. Przedmiary do wyceny przedstawione przez Zamawiającego takiej pozycji nie ujmują. Do załącznika nr 15 dokumentacji przetargowej jest załączony rys. nr 45 – schemat przyłącza wodociągowego z widoczną nawiertką, jednak bez podania średnicy rury na jaką ma być zamontowana. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru podając ilość nawiertek do zamontowania i na jakie średnice rur.
Prosimy również o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 28 – sieci wodociągowe o treści założenie nasad rurowych żeliwnych (opasek) Dn-150 – 20 szt.
Odpowiedź:
a) Tabelaryczny wykaz przyłączy i średnic opisany jest w projekcie budowlano – wykonawczym.
b) Należy przyjąć i wycenić nawiertaki.
2. Do załączników nr 21, 22, 23, 24 dokumentacji przetargowej Zamawiający dołączył kosztorysy ofertowe z pozycjami przedmiarowymi do wyceny. Ponadto Zamawiający dołączył załączniki przedmiarowe o nr 25 – 42 z pozycjami do wyceny.
Kosztorysy ofertowe z załącznika nr 23 nie są równoznaczne z załącznikami przedmiarowymi nr 25, 28, 31.
I tak w załączniku przedmiarowym nr 25 – kanalizacja sanitarna i tłoczna, zlewnia P1, P2, P3, P4 do wyceny jest 58 pozycji, natomiast w załączonym kosztorysie ofertowym jest 60 pozycji.
Również w załączniku przedmiarowym nr 28 – kanalizacja sanitarna i tłoczna, zlewnia PS1, PS2, PS3, PS4 do wyceny jest 71 pozycji, natomiast w załączonym kosztorysie ofertowym 55 pozycji.
Podobnie w załączniku przedmiarowym nr 31 – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, zlewnia PO1, PO2 do wyceny jest 62 pozycji, natomiast w załączonym kosztorysie ofertowym 55 pozycji.
Pozostałe załączniki przedmiarowe są jednakowe z załączonymi kosztorysami ofertowymi.
Nadmieniamy, iż w zapytaniach do w/w przetargu dnia 08.07.2009 r. nr pisma PRIB – PT 20/07/09J zwróciliśmy uwagę na zdublowane pozycje przedmiarowe w załączniku nr 28. Zamawiający udzielając odpowiedzi stwierdził, że wyceny należy dokonać wg załącznika przedmiarowego nr 28. Uważamy, że w tym załączniku zostały one umieszczone pomyłkowo, a prawidłowy przedmiar zawiera kosztorys ofertowy.
Dlaczego Wykonawca podwójnie ma wycenić przeciski (w sumie 214 m) jeżeli w dokumentacji projektowej na profilu podłużnym trasy występuje ich 214 m. Podobnie jest z przedmiarami dotyczącymi czasowego i stałego zajęcia dróg, rozebrania ręcznego podbudowy w ilości 2856 m2, pompowań próbnych, rurociągów stalowych kołnierzowych czy nawierzchni z kostki kamiennej.
Prosimy o jednoznaczną wypowiedź, czy przedmiary należy wycenić w oparciu o załączniki przedmiarowe nr 25 – 42 czy w oparciu o załączone kosztorysy ofertowe?
Odpowiedź:
Wykonanie całego zakresu robót należy wycenić wyłącznie w oparciu o załączniki przedmiarowe nr 25 – 42.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

/-/ Józef Karpiński
619 2009-07-13 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/ jednolity tekst z 2004r. Dz.U.Nr 261,poz. 2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz. U.Nr 173,poz. 1218/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość zabudowana świetlicą wiejską o pow. użyt. 63,70m², oznaczona nr 105/1 o pow. 0,0095ha, położona we wsi Szymonka gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00038773/9. Działka znajduje się w obrębie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena nieruchomości wynosi 30.000,-zł.
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o
nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie
zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 lipca 2009r.
do 03 sierpnia 2009r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się
na stronie internetowej Urzędu www.bip.ryn.pl.


Ryn, dnia 2009-07-13
618 2009-07-13 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/ jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm., w tym: z 2007r. Dz.U.Nr 173,
poz. 1218/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. lokal mieszkalny przy ul. Świerczewskiego 45A/2 na parterze o pow. użyt.
48,37m² wraz z przynależną piwnicą o pow.5,30m² oraz sprzedażą 26/1000 części w
budynku mieszkalnym i w działce oznaczonej nr 188/18 o pow. 1270m², opisanej w
księdze wieczystej nr OL1G/00016100/1.
Cena nieruchomości wynosi 52.670,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Świerczewskiego 45A nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
- Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 lipca 2009r. do 03 sierpnia 2009r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza na stronie internetowej gminy www.bip.ryn.pl.

Ryn, dnia 2009-07-13
617 2009-07-13 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/ jednolity tekst z 2004r. Dz.U.Nr 261,poz. 2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz. 1218/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/170 o pow. 1300m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16914. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Cena nieruchomości wynosi 70.560,-zł.
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/171 o pow. 1301m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16914. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Cena nieruchomości wynosi 70.620,-zł.
3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/172 o pow. 1162m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16914. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Cena nieruchomości wynosi 63.080,-zł.
4. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/173 o pow. 1053m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16914. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Cena nieruchomości wynosi 57.060,-zł.
5. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/183 o pow. 1196m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16914. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Cena nieruchomości wynosi 61.680,-zł.
6. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 1/184 o pow. 1529m², położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16914. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Cena nieruchomości wynosi 78.840,-zł.
Ceny działek są cenami brutto tj. łącznie z podatkiem VAT 22%.

- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków
o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną
zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 lipca 2009r.
do 03 sierpnia 2009r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się
na stronie internetowej Urzędu www.bip.ryn.pl.

Ryn, dnia 2009-07-13
616 2009-07-13 Ryn, dnia 2009-07-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.37 ust.1, art. 38, art. 40 i 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz. 1218/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108/
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
ogłasza publiczny p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy Pl. Wolności 5/7 w Rynie na parterze, składającego się z 3 pomieszczeń o pow. użyt. 33,53m² wraz udziałem wynoszącym 13/100 części w budynku i w działce nr 31/7 o pow. 151m², opisanej w księdze wieczystej nr 19362. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza wynosi 80.000,-zł, wadium 8.000,-zł, minimalne postąpienie 800,-zł.
P r z e t a r g odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2009 roku o godz. 11,00 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie , ul. Świerczewskiego 2 / parter /.
UWAGI :
1.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
20 sierpnia 2009r. na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w
MBS Giżycko Oddział Ryn lub w kasie Urzędu /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/.
Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu
20 sierpnia 2009r.
2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4. Ostateczny termin wpłaty ceny wylicytowanej na przetargu musi nastąpić do chwili
zawarcia umowy notarialnej.
5. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu
notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek
wpłaconego wadium.
6. Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie
wydania zezwolenia/ ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców/.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
10.Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
Ryn, pokój Nr 34, tel. /087/ 429-39-64.
615 2009-07-13 BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/ jednolity tekst z 2004r. Dz.U.Nr 261,poz. 2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz.1218/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 91 o pow. 1,2763ha, położona w obrębie
wsi Sterławki Wielkie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00024672/0.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka
znajduje się w obrębie gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej.
Cena nieruchomości wynosi 24.000,-zł.
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o
nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie
zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 lipca 2009r.
do 03 sierpnia 2009r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się
na stronie internetowej Urzędu www.bip.ryn.pl.


Ryn, dnia 2009-07-13
614 2009-07-10 Ryn, dnia 10.07.2009 r.
W i K ZP-341/4/09

Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania:
1. W kosztorysach ofertowych brakuje pozycji uwzględniających koszty niezbędnych badań, prób, pomiarów oraz kosztów związanych z prawidłową realizacją zadania – W jaki sposób Wykonawca ma uwzględnić w/w koszty w swojej ofercie?
Odpowiedź:
Koszty próby szczelności rurociągów ujęte w przedmiarach. Koszty badań wody itp. – kalkulacja własna oferenta.

2. Po czyjej stronie leżą koszty związane z zajęciami pasów drogowych? Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o aktualny cennik zajęć pasów?
Odpowiedź:
Koszty związane z zajęciem pasów drogowych, położeniem urządzeń obcych w pasie drogowym na czas realizacji zadania, leży po stronie Wykonawcy.
Aktualny cennik zajęć pasów:
1. Droga krajowa
- chodniki – 1 zł/m2/dzień,
- jezdnia do 20% szerokości – 2zł/m2/dzień,
- jezdnia od 20% do 50% szerokości – 4zł/m2/dzień,
- jezdnia powyżej 50% szerokości – 8zł/m2/dzień,
- pozostałe elementy – 0,50zł/m2/dzień.

2. Droga wojewódzka
- jezdnia do 20% szerokości – 1zł/m2/dzień,
- jezdnia od 20% do 50% szerokości – 5zł/m2/dzień,
- jezdnia powyżej 50% szerokości – 10zł/m2/dzień,
- pozostałe elementy – 0,50zł/m2/dzień.

3. Droga powiatowa
- jezdnia – 10/m2/dzień,
- chodnik – 8zł/m2/dzień,
- pobocze – 6zł/m2/dzień.

4. Torowisko PKP
- 0,57zł/m2/dzień

Położenie urządzeń obcych w pasie drogowym:
1. Droga krajowa
- jezdnia – 20zł/m2/rok,
- wzdłuż drogi – 8zł/m2/rok,
- poza jezdnią – 4zł/m2/rok.

2. Droga wojewódzka
- jezdnia – 200zł/m2/rok,
- pobocze, chodnik – 150zł/m2/rok,
- inne – 50zł/m2/rok.

3. Droga powiatowa
- jezdnia – 200zł/m2/rok,
- chodnik – 120zł/m2/rok,
- pobocze – 80zł/m2/rok.

4. Torowisko PKP
- położenie urządzenia obcego w torowisku – 25,81zł/mb (jednorazowo),
- nadzór przy przejściu pod torowiskiem – 54.12zł/godz.


Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
613 2009-07-10 Ryn, dnia 10.07.2009 r.
W i K ZP-341/3/09


Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania:
1. W załączonej dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego brak jest projektu budowlano- wykonawczego z profilami podłużnymi trasy na zlewnię P1, P2, P3, P4 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Kronowo-Sterławki. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych w tym zakresie zamieszczając na stronie internetowej w/w projekt.
Odpowiedź:
Zamieszczono na stronie internetowej.

2. W SIWZ w rozdziale II – opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymienia, że szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiarów robót stanowią załączniki 25-42. Natomiast umieszczone przez Zamawiającego załączniki przedmiarowe to 25-39. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych w tym zakresie zamieszczając na stronie internetowej brakujące przedmiary robót.
Odpowiedź:
Brakujące załączniki zamieszczono na stronie internetowej.

3. Zamawiający wymaga wkalkulowania w cenę oferty kosztów opłat za czasowe i stałe zajęcie dróg. Prosimy o podanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałych jego elementów /pobocze, pas zieleni/ oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Ryn.
Odpowiedź:
Aktualny cennik zajęć pasów:
1. Droga krajowa
- chodniki – 1 zł/m2/dzień,
- jezdnia do 20% szerokości – 2zł/m2/dzień,
- jezdnia od 20% do 50% szerokości – 4zł/m2/dzień,
- jezdnia powyżej 50% szerokości – 8zł/m2/dzień,
- pozostałe elementy – 0,50zł/m2/dzień.

2. Droga wojewódzka
- jezdnia do 20% szerokości – 1zł/m2/dzień,
- jezdnia od 20% do 50% szerokości – 5zł/m2/dzień,
- jezdnia powyżej 50% szerokości – 10zł/m2/dzień,
- pozostałe elementy – 0,50zł/m2/dzień.

3. Droga powiatowa
- jezdnia – 10/m2/dzień,
- chodnik – 8zł/m2/dzień,
- pobocze – 6zł/m2/dzień.

4. Torowisko PKP
- 0,57zł/m2/dzień

Położenie urządzeń obcych w pasie drogowym:
1. Droga krajowa
- jezdnia – 20zł/m2/rok,
- wzdłuż drogi – 8zł/m2/rok,
- poza jezdnią – 4zł/m2/rok.

2. Droga wojewódzka
- jezdnia – 200zł/m2/rok,
- pobocze, chodnik – 150zł/m2/rok,
- inne – 50zł/m2/rok.

3. Droga powiatowa
- jezdnia – 200zł/m2/rok,
- chodnik – 120zł/m2/rok,
- pobocze – 80zł/m2/rok.

4. Torowisko PKP
- położenie urządzenia obcego w torowisku – 25,81zł/mb (jednorazowo),
- nadzór przy przejściu pod torowiskiem – 54.12zł/godz.

4. Do załącznika nr 11 – przepompownie ścieków PO1÷PO2, PS1÷PS4, P1÷P4 i do załącznika nr 20 – przepompownie ścieków P1÷P4 i PL1÷PL4 dołączone są przedmiary na roboty elektryczne. Czy do oferty należy dołączyć wycenę w tym zakresie, czy traktować to jako przedmiar pomocniczy przy dostawie i montażu przepompowni?
Odpowiedź:
Przedmiar na roboty elektryczne traktować jako przedmiar pomocniczy przy dostawie i montażu przepompowni.

5. W załączniku nr 28 – przedmiar, kanalizacja sanitarna zlewnia PS1, PS2, PS3, PS4, pozycje przedmiarowe 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 naszym zdaniem są zdublowane. W dalszej części przedmiaru występują odpowiednio jako pozycje 17-53, 18-52, 19-54, 20-55, 21-68, 22-69, 23-70, 24-71, 25-56, 26-58, 27-59, 28-60, 29-61, 30-64, 31-65, 32-66. Prosimy o wypowiedź, czy z przedmiaru należy usunąć pozycje przedmiarowe 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31 i 32 czy przyjąć je do wyceny zgodnie z załączonym przedmiarem.
Odpowiedź:
Pozycje 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 z załącznika nr 28 – przyjąć do wyceny zgodnie z załączonym przedmiarem.

6. W załącznikach przedmiarowych nr 25 poz 36, nr 28 poz 49 nr 31 poz 33 występują pozycje o treści – kształtki żeliwne ciśnieniowe, kielichowe uszczelnione ołowiem Dn-80 szt 28, Dn-100 szt 46, Dn-80 szt 24. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii – z załączonego projektu nie wynika, że takie kształtki mają zastosowanie.
Odpowiedź:
Można użyć alternatywnych kształtek do połączenie rurociągu z tworzyw sztucznych.

7. W załącznikach przedmiarowych nr 25 poz 37, nr 28 poz 50 nr 31 poz 34, nr 34 poz 15 występują pozycje o treści – nasady rurowe żeliwne /opaski/ na istniejących rurociągach Dn-100 ogółem szt 11. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii – z załączonego projektu nie wynika, że takie nasady rurowe mają zastosowanie.
Odpowiedź:
Należy użyć nasad żeliwnych lub z innych alternatywnych materiałów.

8. W SIWZ Zamawiający informuje, że wykonawca ponosi koszty za ustawienie 6 szt tablic pamiątkowych, 1 szt tablicy informacyjnej na plac budowy, obsługi geodezyjnej oraz wypłaty rekompensat z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych powstałych w związku z realizacją inwestycji. Ponadto informujemy, że Wykonawca zostanie obciążony kosztami przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA za zajęcie terenu i nadzór eksploatacyjny podczas wykonywania przecisku pod torami kolejowymi. Brak pozycji przedmiarowych na wycenę w/w przedsięwzięć. Prosimy o modyfikację przedmiarów w tym zakresie uwzględniając powyższe uwagi.
Odpowiedź:
Koszt ustawienia tablic pamiątkowych, tablicy informacyjnej, obsługi geodezyjnej oraz wypłaty rekompensat z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych powstałych w związku z realizacją inwestycji należy przeprowadzić w/w kalkulacji własnej i ująć w kosztach ogólnych lub jako dodatkowa pozycję w kosztorysie ofertowym.

9. W załączonych przez Zamawiającego przedmiarach - załączniki przedmiarowe nr 25, nr 28, nr 31, nr 34 istnieją pozycje przedmiarowe o treści - oznaczniki betonowe przy przejściach przez przeszkody – w sumie 54 szt. Prosimy o wyjaśnienie o jakie oznaczniki chodzi.
Odpowiedź:
Chodzi o słupki betonowe posadowione na trasie rurociągów pod przejściem pod ciekami wodnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
612 2009-07-09 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
1) LOKALIZACJA: Monetki, obręb Skop, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działka nr 140/36 o powierzchni 2529,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 25 000 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegająca do drogi utwardzonej, istnieje możliwość przyłączy energii i wody.
2) LOKALIZACJA: Monetki, obręb Skop, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działka nr 140/34 o powierzchni 316,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 25 000 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka zabudowana budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 73,19 m2, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegająca do drogi utwardzonej, istnieje możliwość przyłączy energii i wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium składać należy w siedzibie PGKiM w Rynie sp. z o.o., do dnia 15 sierpnia 2009 roku do godz. 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2009 roku na konto PGKiM w Rynie sp. z o.o. BGŻ Nr 92 2030 0045 1110 0000 0074 8550, wadium określonego w powyższym wykazie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego spółki.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.
PGKiM w Rynie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn, lub telefonicznie pod nr 505-019-050.
611 2009-07-09 Informacja dla oferentów w przetargu na "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko - ogłoszenie BZP NR 95623 i 108057 z 2009 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 20.07.2009 r., Zamawiający zmienia treść SIWZ, w punktach podanych poniżej:
1. Rozdział III pkt 8.1 otrzymuje brzmienie: „Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 20.07.2009 r. godz. 12.00, tj.: do terminu składania ofert”.
2. Rozdział III pkt 8.1, lit. e ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych tj.: określonych wart. 45 ust. 6. pkt. 2), 3), 4) i 5) ustawy należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie (I piętro) do wyznaczonego terminu składania ofert tj.: do dnia 20.07.2009 r. Godz. 12.00”.
3. Rozdział III pkt 9 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn, nie później niż do dnia 20.07.2009 r. do godz. 12.00”.
4. Rozdział III pkt 9 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2009 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyja (parter)”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

/-/ Józef Karpiński
610 2009-07-09 Ryn, dnia 08.07.2009 r.

ZP-341/5/2009

Dotyczy: Przetargu na zakup i dostawę słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem.

W odpowiedzi na zadane pytania:
1. Oprawa ELGOLUNO – czy zamawiający miał na myśli oprawę ELGOLUNA jeżeli tak to o jakiej mocy, jeżeli nie to kto jest jej producentem?
Odpowiedź:
Oprawa ELGOLUNA (OUSa) o mocy 250W – 9 szt.
2. Oprawa ANDROMEDA – w jakiej mocy i wykonaniu.
Odpowiedź:
Oprawa ANDROMEDA o mocy 150W (24 szt.) i 250W (24 szt.).
3. Oprawa OUSb – w jakiej mocy.
Odpowiedź:
Oprawa OUSb o mocy 250W.
4. Proszę podać długość wysięgnika WO-5?
Odpowiedź:
Długość wysięgnika WO-5, to 1,5 m.
5. Czy zamiast złączy typu IZK można zaproponować tabliczki słupowe typu TB1 i TB2?
Odpowiedź:
Proszę zastosować złączki typu IZK.
6. Kabel YAKY 3x2,5mm2 jest nie produkowany. Jaki kabel zastosować?
Odpowiedź:
Proszę zastosować kabel YDY 3x2,5mm2.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
609 2009-07-08 Ryn, dnia 08.07.2009 r.

W i K ZP-341/3/09
W i K ZP-341/4/09


Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.


W odpowiedzi na zadane pytania:
1. Zapis pkt 3.1.5 SIWZ określa, że Wykonawca ma załączyć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi inżynierów budownictwa w branżach budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Nasze pytanie to : - czy warunki SIWZ spełnia posiadacz wykształcenia średniego i wymaganych uprawnień budowlanych.
Odpowiedź:
Posiadacz wykształcenia średniego i wymaganych uprawnień nie spełnia warunków SIWZ.

2. W dokumentacji projektowej w ramach przetargu na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Monetki – Skop – Rudówka – Szymonka – Prażmowo” występują zapisy o monitoringu przepompowni drogą radiową. Natomiast w dokumentacji projektowej na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko” brak jakichkolwiek informacji o monitoringu przepompowni.
Czy nie wskazane jest ujednolicenie do realizacji wyposażenia (monitoringu) przepompowni w dwóch przetargach?
Czy Inwestor zgadza się na zastosowanie we wszystkich pompowniach monitoringu opartego na modemach GSM:
a) Monitoring GSM – smsy o awariach pompowni wysyłane na telefony komórkowe,
b) Monitoring z systemem wizualizacji, z dyspozytornią (komputerem) zainstalowaną u inwestora.
Odpowiedź:
Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

3. W dokumentacji projektowej w ramach jednego przetargu (na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko”) występują dwa materiały korpusów pompowni (polimerobeton i beton B-45). Czy inwestor zgadza się na ujednolicenie materiału w postaci jednakowych korpusów do wszystkich pompowni z betonu klasy minimum B-45?
Odpowiedź:
Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
608 2009-07-07 Ryn, dnia 07.07.2009 r.W i K ZP-341/3/09
W i K ZP-341/4/09


Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania:
1. W oparciu o co, należy ustalić nakłady na wszelkiego rodzaju odszkodowania związane z wykonaniem zamówienia, a powstałe nie z winy Wykonawcy?
Odpowiedź: Wszelkie odszkodowania z tytułu uszkodzenia majątku, szkód w uprawach i płodach rolnych powstałych z tytułu wykonywanych prac należy ustalić w oparciu o mapy sytuacyjne oraz wizję lokalną w terenie.
2. W dokumentacji przetargowej pompownie lokalne wykonane są jako studnie betonowe Ø 1200 mm i przed każdą pompownią lokalną zastosowano osadnik wstępny – również studnię betonową Ø 1200 mm.
Producent wyposażenia pompowni lokalnych firma PRESSKAN nie wymaga stosowania osadników przed pompowniami lokalnymi i proponuje umieszczenie wyposażenia przepompowni przydomowych (lokalnych) w zbiorniku z PEHD o średnicy 800 mm i wysokości 250 cm.
Czy można zastosować jako zbiornik studzienki z PE DN 800 i zrezygnować z osadników wstępnych przy wycenie ofertowej?
Odpowiedź: Nie można zastosować innych rozwiązań niż zawarte w dokumentacji. Należy wycenić studnie betonowe Ø 1200 mm jako zbiorniki pompowni i jako osadniki wstępne przed przepompowniami lokalnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
607 2009-07-07 OGŁOSZENIE

Wybrano ofertę firmy Atractiff Media na projekt, koncepcję i zaprojektowanie oficjalnej strony internetowej Miasta i Gminy Ryn oraz jej prowadzenie.


Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński
606 2009-07-06 OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul.Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem”
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.ryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
- Słup S95 – 9 szt.
- Słup LT – 24 szt.
- Wysięgnik St-X/6k/1r/W2,0/15 fi 60 – 9 szt.
- Wysięgnik 1xR46/1x06 – 31 szt.
- Wysięgnik 1xR38/1x04 – 17 szt.
- Wysięgnik WO-5 – 3 szt.
- Oprawa ELGOLUNO – 9 szt.
- Oprawa ANDROMEDA – 48 szt.
- Oprawa OUS b – 3 szt.
- lampa sodowa WLS 150 W – 24 szt.
- lampa sodowa WLS 250 W – 36 szt.
- Wkładka topikowa E27 6A – 60 szt.
- Złączka IZK-02-03 – 33 szt.
- Złączka IZK-02-02 – 42 szt.
- Złączka IZK-02-01 – 57 szt.
- Zacisk SL 11.118 – 6 szt.
- Osłona bezpiecz. SV19.25 – 3 szt.
- fundament betonowy Art – Metal C (F 150) – 24 szt.
- fundament F150/200 – 9 szt.
- kabel YAKY 0,6/1kV 3x2, 5 mm² – 810,00 m

LUB RÓWNOWAŻNE!

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) Bezwzględnie spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.07.223.1655).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie ustala wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 15 lipca 2009 r. do godz. 12:00.
11. Termin związania z ofertą – 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 06.07.2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński

Pobierz załącznik.
605 2009-06-30 BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późn.zm., w tym z 2007r. Dz.U.Nr 173,poz. 1218 /
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow.23m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 21/11, położona przy ul. Pl. Wolności w Rynie /za budynkiem nr 13/, opisana w księdze wieczystej nr 32535.
Cel dzierżawy – składowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m².
Okres dzierżawy –3 lata.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
30 czerwca 2009r. do 20 lipca 2009r.
2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza na
stronie internetowej www.bip.ryn.pl.

Ryn, dnia 2009-06-30
604 2009-06-29 Ryn, dnia 29.06.2009 r.W i K ZP-341/3/09
W i K ZP-341/4/09


Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.

Pytanie: Czy spełniony zostanie warunek doświadczenia zawodowego, gdy Oferent udowodni, że wykonała np. jedną robotę o wartości ponad 5.000.000 zł brutto na sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych i deszczowych oraz wykonał 3 roboty o tej samej charakterystyce i łącznej wartości 5.000.000 zł czyli że, wykonał razem roboty o wartości 10.000.000 zł w ostatnich 5 latach.

Odpowiedź: Zamawiający bezwzględnie wymaga aby Wykonawca udokumentował wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych o wartości minimum 5.000.000 zł każda.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
603 2009-06-26 Ryn, dnia 23.06.2009 r.OGŁOSZENIE

Zawiadamiam, że dnia 23.06.2009 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ryn wydał decyzję znak: RGP – 7624/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Modernizacji stacji pomp Szymonka I, gmina Ryn”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
załaczniki do ogłoszenia 603
602 2009-06-26 Ryn, dnia 23.06.2009 r.OGŁOSZENIE

Zawiadamiam, że dnia 23.06.2009 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ryn wydał decyzję znak: RGP – 7624/1/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kurnika na działce ozn. Nr geod. 480/1 w Sterławkach Wielkich, gm. Ryn”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
załaczniki do ogłoszenia 602
601 2009-06-26 OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym (na usługi o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przetargu ustalonych na podstawie Art. 11 ust. 8 Ustawy PZP) na dowóz dzieci
do szkół na terenie Gminy Ryn
w okresie od 01.09.2009 do 25.06.2010 r.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci
w okresie od 01.09.2009 r. do 25.06.2010 r. do szkół na terenie Miasta i Gminy Ryn.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 12.00 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn - www.bip.ryn.pl. Uprawnioną osobą do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor ZEAPOW w Rynie – Eugeniusz Żakiewicz tel. (0-87) 4207996.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na dowóz
do poszczególnych szkół, na wybrane trasy dowozu zgodnie ze wskazaniem zawartym w SIWZ lub na cały zakres usług.
Dopuszcza się składanie oferty na trasach:
- Trasa I – cena za 1km,
- Trasa II – cena biletu miesięcznego,
- Trasa III – cena biletu miesięcznego,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22, akceptujący warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dysponujący potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zadania.
Osoby kierujące pojazdami powinny posiadać niezbędne kwalifikacje.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2009 r. o godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2009 r. o godz. 9.40 w siedzibie zamawiającego tj. ZEAPOW w Rynie, ul. Hanki Sawickiej 8a, pok. nr 29.
Kryterium oceny ofert będzie cena – 100%.
Wykonawcę obowiązuje termin zawiązania ofertą: 30 dni.
załaczniki do ogłoszenia 601
600 2009-06-25 Ryn, dnia 24.06.2009 r.W i K ZP-341/3/09
W i K ZP-341/4/09


Dotyczy: Przetargu na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn.

Pytanie: Czy Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie Wykonawcy polegające na:
1. Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustce obejmującej swoim zakresem sieci międzyobiektowe o łącznej długości około 3200 m – wartość zamówienia 25 990 140 zł.
2. Budowie stacji uzdatniania wody w Pępowie obejmującej budowę kanałów odpływowych d = 150-500 mm, l = 1115 m, wodociąg PE d = 160 mm, l = 1713 m oraz zabudowę rowu melioracyjnego rurami żelbetonowymi d = 1000 mm, l = 361 m – wartość 6 219 085,05 zł.

Odpowiedź: Rozdział III pkt 2.1 ppkt 1.10 SIWZ stanowi, że Wykonawca ma udokumentować wykonanie 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody, rozbudowa oczyszczalni ścieków nie odpowiada swoim rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia.
Natomiast, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wykonane sieci kanalizacyjne międzyobiektowe podczas rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz siec wodociągowa wybudowana przy budowie SUW stanowią wartość min. 5 000 000 zł zostanie to uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunków określonych w SIWZ.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
599 2009-06-22 41_unia1.gif

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul.Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.ryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Monetki – Skop – Rudówka – Szymonka – Prażmowo

Sieć kanalizacyjna
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy zewnętrznej:
- PVC 225 mm – 3458,7 m
- PVC 160mm – 725,4 m
b) kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy zewnętrznej:
- PE 110 mm – 2936 m
- PE 90 mm – 8902 m
- PE 63 mm – 4562 m
- PE 50 mm – 5220 m
- PE 40 mm – 4180,5 m
c) przepompownie ścieków główne – 6 szt.
d) przepompownie ścieków lokalne – 128 szt.

Sieć wodociągowa
a) sieć wodociągowa o średnicy zewnętrznej:
- PE 160 mm – 7832 m
- PE 125 mm – 3771 m
- PE 110 mm – 238 m
- PE 90 mm – 603 m
- PE 63 mm – 180 m
- PE 50 mm – 301 m
- PE 40 mm – 2361,5 m
- PE 32 mm – 641 m
- PVC 160 mm – 5102 m
- PVC 110 mm – 2905 m
- PVC 90 mm – 1855 m
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2010 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy),
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert.
c) zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert.
d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodnej i kanalizacyjnej o minimalnej wartości prac 5 000 000,00 brutto każda oraz załączenia dokumentów (referencje), że roboty te zostały wykonane należycie.
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 20% oferowanej ceny brutto wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
h) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
i) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
8. Zamawiający ustala wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)..
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 14 lipca 2009 r. do godz. 12:00.
11. Termin związania z ofertą – 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 22.06.2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef KarpińskiSIWZ i załączniki do pobrania:

Pobierz treść ogłoszenia

Pobierz załączniki
598 2009-06-22 41_unia1.gif

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul.Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.ryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Sieć kanalizacyjna
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy zewnętrznej:
- PVC 225 mm – 8516 m
- PVC 160mm – 600 m
- PP – B 225 mm – 1401 m
- PP – B 160 mm – 535 m
b) kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy zewnętrznej:
- PE 125 mm – 4382 m
- PE 90 mm – 8056 m
- PE 75 mm – 5891 m
- PE 63 mm – 405 m
- PE 50 mm – 5562 m
- PE 40 mm – 1696 m
c) przyłącza kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej:
- PVC 160 mm – 1958 m
- PP – B 160 mm – 130 m
d) przepompownie ścieków główne – 14 szt.
e) przepompownie ścieków lokalne – 10 szt.
f) modernizacja istniejących przepompowni ścieków – 3 szt.

Sieć wodociągowa
a) sieć wodociągowa o średnicy zewnętrznej:
- PE 180 mm – 11574 m
- PE 125 mm – 4876 m
- PE 110 mm – 703 m
- PE 90 mm – 2480 m
- PE 75 mm – 498 m
- PE 63 mm – 74 m
- PE 50 mm – 409 m
- PE 40 mm – 225 m
b) przyłącza wodociągowe o średnicy zewnętrznej:
 PE 40 mm – 784 m
c) modernizacja istniejącej popmowni wodociągowej strefowej – 1 szt.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2010 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy),
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert.
c) zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert.
d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodnej i kanalizacyjnej o minimalnej wartości prac 5 000 000,00 brutto każda oraz załączenia dokumentów (referencje), że roboty te zostały wykonane należycie.
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 20% oferowanej ceny brutto wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
h) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
i) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
8. Zamawiający ustala wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)..
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 14 lipca 2009 r. do godz. 12:00.
11. Termin związania z ofertą – 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 22.06.2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński

SIWZ i załączniki do pobrania pod:

Pobierz treść ogłoszenia

Pobierz załączniki

uzupełnienie dokumentacji
597 2009-06-18 Ryn, dnia 18.06.2009 r.Znak: RGP – 7624/2/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

zawiadamia

że dnia 17.06.2009 r. wydana została decyzja, znak: RGP – 7624/2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Ryńskie Pole – Siejkowo – Ławki – Skorupki”.
Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, pok. 38.Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
596 2009-06-18 Ryn, dnia 17.06.2009 r.Znak: RGP – 7624/2/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że dnia 17.06.2009 r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn znak: RGP – 7624/2/09 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Gmina Ryn, polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Ryńskie Pole – Siejkowo – Ławki – Skorupki”.
Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, pok. 38.Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
595 2009-06-17 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na wykonanie zadania :

1. Koncepcja i zaprojektowanie oficjalnej strony internetowej Miasta i Gminy Ryn.
2. Prowadzenie strony na serwerze właściciela.

Oferta powinna zawierać :

- Koncepcję wizerunku strony
- Koszty zaprojektowania strony i zapewnienia obsługi technicznej
- Ceny za utrzymanie strony na serwerze i wykupionej domeny

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn przy ul. Świerczewskiego 2 do dnia 27.06.09 do godz. 15:00

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński
594 2009-06-16 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

do spraw gospodarczych, dróg gminnych i zaopatrzenia

1.Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskim,
2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne,
3. nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne: preferowane kierunki: budownictwo, budowa dróg i mostów
5. minimum 2-letni staż pracy

2.Wymagania dodatkowe:
1. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3.Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, OpenOffice)

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowanie budowy i konserwacji dróg gminnych, ulic, mostów, przepustów placów oraz nadzór nad ich eksploatacją, oświetlenie uliczne i miejscowości
2) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji,
3) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych,
4) współpraca ze stanowiskiem właściwym do spraw obrotu nieruchomościami
5) kontrolowanie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy,
6)walka z gołoledzią, odśnieżanie dróg i chodników,
7)remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej.

4.Wymagane dokumenty:
1.Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2.List motywacyjny
3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.Kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
5.Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
6.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
7.Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8.Aktualne „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
9.Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)”
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty (lub przesłanie pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko pracy ds. dróg gminnych i zaopatrzenia” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia
24 czerwca 2009r. (decyduje data stempla pocztowego).

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński
586 2009-06-01 OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 04.07.2008 r. zapraszam uprawnione podmioty gospodarcze do wzięcia udziału w trybie „zapytania o cenę” na

1. Renowację i krycie dachu papa termozgrzewalną o powierzchni około 292 m2
(Ryn ul. Zamiejska 2)
2. Przedłożenie w formie pisemnej kosztorysu wykonawcy.

W kosztorysie należy podać cenę netto i brutto za wykonaną pracę oraz termin wykonania roboty.

Termin składania ofert upływa 10 06.2009 r. o godzinie 12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„remont dachu” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 11-520 Ryn

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest inż Edward Kaciun, tel. 087-429-39-71

Ryn dnia 29.05.2009 r.
585 2009-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, informuje że w postępowaniu w przetargu na: „Budowę świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie”, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane
„KOZBUD”
Władysław Kozij
ul. Witosa 30
11 – 600 Węgorzewo

oraz w postępowaniu na nadzór inwestorski dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie”, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

„INWEST – BUD” Mariusz Piórkowski
Nowa Wieś Kętrzyńska 10A
11 – 400 Kętrzyn
Ryn, dnia 29.05.2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński
579 2009-05-22 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza nabór kandydatów na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rynie.
Kandydaci winni legitymować się uprawnieniami członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).
Na oferty czekamy do dnia 5 czerwca 2009r. godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
575 2009-05-18 Ryn, dnia 15.05.2009 r.


Znak: RGP – 7624/2/09OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
Zawiadamiam, że:
w dniu 15.05.2009 r. zostało wszczęte na wniosek Zakładu Obsługi Inwestycji „KOMPEX – BUD” ul. Królowej Jadwigi 18C/4, 11 – 500 Giżycko postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Ryn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Ryńskie Pole – Siejkowo – Ławki – Skorupki”.
Informuję, że w trybie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (pokój nr 38) w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Zgonie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie

(-) Józef KarpińskiOtrzymują:
1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok
2. „FAPRO” Sp. Cywilna Krzysztof Zdanowicz, Beata Zdanowicz
3. ul. Hubalczyków 7/11, 26 – 604 Radom
4. DITTA INVEST Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4/16, 85 – 829 Bydgoszcz
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Białostocka 25, 11 – 500 Giżycko
6. Gmina Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn
7. PGKiM Sp. z o.o., ul. K. Wallenroda 10, 11 – 520 Ryn
8. Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 – go Maja 14, 11 – 500 Giżycko
9. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Sportowa 22, 16 – 400 Suwałki
10. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Lipowa 51, 11 – 424 Białystok
11. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Bałtycka 20, 11 – 400 Kętrzyn
12. Pozostałe strony – obwieszczenie
13. a/a
574 2009-05-15 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
1) LOKALIZACJA: Monetki, obręb Skop, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działka nr 140/36 o powierzchni 2529,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 50 000 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegajaca do drogi utwardzonej, istnieje mozliwość przyłączy energii i wody.
2) LOKALIZACJA: Monetki, obreb Skop, gmina Ryn, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie
POWIERZCHNIA: działka nr 140/34 o powierzchni 316,0 m2
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI : brak
CENA WYWOŁAWCZA: 50 000 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Działka zabudowana budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 73,19 m2, nie objęta planem zagospodarowania terenu, przylegajaca do drogi utwardzonej, istnieje mozliwość przyłączy energii i wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium składać należy w siedzibie PGKiM w Rynie sp. z o.o., do dnia 29 czerwca 2009 roku do godz. 14.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu najpóźniej do dnia 29 czerwca 2009 roku na konto PGKiM w Rynie sp. z o.o. BGŻ Nr 92 2030 0045 1110 0000 0074 8550, wadium określonego w powyższym wykazie nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego spółki.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.
PGKiM w Rynie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: PGKiM w Rynie sp. z o.o., ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn, lub telefonicznie pod nr 505-019-050.
572 2009-05-14 OGŁOSZENIE

Gmina Ryn stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr249, poz. 2104 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert pisemnych uprawnione podmioty gospodarcze na:

1. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pt. „Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie”.
Podstawowe dane budynku:
- powierzchnia zabudowy 449 m²,
- kubatura 5166 m³,
- powierzchnia użytkowa 1678 m².
2. Budowa świetlicy szkolnej obejmuje:
- roboty budowlane – architektura i konstrukcja,
- roboty budowlane – elektryka,
- roboty budowlane – instalacje sanitarne, przyłącza;
- roboty budowlane – zagospodarowanie terenu.
3. Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2010 r.
4. Oferta powinna zawierać:
a) cenę ryczałtowa netto i brutto za usługę,
b) kserokopię uprawnień budowlanych,
c)zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu budowlanego ( aktualne na dzień składania oferty),
d) wykaz pełnionych nadzorów inwestorskich za ostatnie 3 lata (wymagany min. 1 nadzór obiektu użyteczności publicznej) potwierdzony referencjami.
5. Termin składania ofert do 22 maja 2009 r. do godz. 11.00.
6. Miejsce składania ofert: UMiG Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn (sekretariat).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Aleksander Szczepański tel. (87) 429-39-60.

Ryn, dnia 14.05.2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn
(-) Józef Karpiński
571 2009-05-12 Wytyczne do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Ryn na rok szkolny 2009/2010.

I. Postanowienia ogólne:
1. Arkusz organizacyjny szkoły, powinien być opracowany zgodnie z przepisami prawa oświatowego w powiązaniu z planem finansowym szkoły .
2. Do arkusza wprowadza się wyłącznie zajęcia edukacyjne , ujęte w szkolnych planach nauczania.
3. Nauczanie indywidualne przyznane przed datą złożenia arkusza na rok szkolny 2009/2010 należy umieścić w arkuszu organizacyjnym. Godziny nauczania indywidualnego mogą dopełniać etat lub być uwzględnione w arkuszu jako stałe godziny ponadwymiarowe tylko wówczas, jeżeli nauczanie indywidualne przyznane jest na cały rok szkolny.

II. Zatrudnianie pracowników pedagogicznych.
1. Stanowiska kierownicze tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:
- jedno stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy 10 oddziałów i powyżej
- za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla osób pełniących funkcję kierownicze określa uchwała Nr XXI/200/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku.
3. Pracowników pedagogicznych zatrudnia się zgodnie z ich kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 12.03.2008 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 400).
4. Nie planuje się przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze.
5. Nie należy planować zatrudnienia osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w innej szkole.
6. Zatrudnienie specjalistów do zajęć nielekcyjnych - ½ etatu pedagoga lub psychologa.
7. Zatrudnienie specjalistów do zajęć dodatkowych – logopeda – 1 etat.
8. Zatrudnienie specjalistów następuje zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ryn Nr XXII/210/08 z dnia 24.09.2008 r.
9. Zatrudnienie nauczycieli emerytów może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
III. Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi:
1. Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach może nastąpić wyłącznie na stanowiskach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), wg następujących limitów:
a) ZSP w Rynie 17 etatów, dodatkowo 1+1/2 etatu dla opiekunów dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół
b) SP w Skopie - 3/4 etatu
c) SP w Sterławkach Wielkich – 3/4 etatu
d) dopuszczalne jest zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi w okresie grzewczym po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
2. Zatrudnienia osób posiadających etat w innej szkole lub placówce może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.
3. w zakresie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych dyrektor placówki decyduje samodzielnie w zakresie projektowanych stanowisk i przewidywanych dla nich wymiarów etatów, pod warunkiem zachowania przyznanego placówce limitu etatów niepedagogicznych.
4. Podstawą do zatrudnienia pracowników jest zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły, należy dostosować przyznane limity do zatrudnienia.
5. Nie przewiduje się etatu kierowcy.

IV. Zasady ustalania liczby oddziałów i podziału na grupy.
1. Minimalna liczba uczniów w oddziale 24 osoby- dotyczy szkół na terenie miasta Ryn.
2. Dopuszcza się możliwość tworzenia mniej licznych klas przy nauczaniu integracyjnym i wyrównawczym, pod warunkiem utrzymania średniej liczby uczniów we wszystkich oddziałach szkoły w ilości 24 osób.
3. Liczebność oddziału w przedszkolu samorządowym nie może być mniejsza niż 25 osób.
4. Liczba wychowanków w grupie świetlicowej nie więcej niż 25 osób.
5. Etat bibliotekarza przypada na 300 uczniów w szkole.
6. Brak wymiaru godzin na bibliotekę szkolną w Sterławkach Wielkich i w Skopie.
7. Przyznaje się 7 godzin tygodniowo w świetlicy w Sterławkach Wielkich.

V. Harmonogram składania arkuszy
1. W terminie do 10 maja 2009 r. dyrektorzy szkół dostarczą do dyrektora ZEAPOW w Rynie, zaopiniowane przez rady pedagogiczne :
a) trzy egzemplarze wydruku arkusza organizacyjnego
b) szkolne plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne dla wszystkich szkół
c) wykaz kadry pedagogicznej w układzie zatwierdzonym przez odpowiednie władze oświatowe
d) wykaz nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
e) imienny wykaz nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, dla których przewiduje się ograniczenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż ½ etatu wraz z informacja o nauczanych przedmiotach, kwalifikacjach, wykształceniu, poziomie awansu (z ewentualnymi wnioskami do uzupełnienia etatu w innej szkole)
f) imienny wykaz pracowników pedagogicznych, którzy zdeklarowali odejście na emeryturę nie później niż 31.08.2009 r. wraz z informacją o nauczanych przedmiotach, kwalifikacjach, wykształceniu i poziomie awansu zawodowego
g) imienny wykaz pracowników pedagogicznych przewidzianych do zwolnienia z art. 20 Karty Nauczyciela wraz z informacją o nauczanych przedmiotach, kwalifikacjach, wykształceniu i poziomu awansu
h) imienny wykaz pracowników administracyjno- obsługowych wraz z informacją o ich kwalifikacjach, wykształceniu, stażu pracy, zajmowanym stanowisku, wymiarze zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,
i) informację na temat wolnych etatów pedagogicznych lub ich części wraz z określeniem liczby godzin z poszczególnych przedmiotów,
j) informacje dotyczącą form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
2. Wszystkie wakaty, w tym również w niepełnym wymiarze czasu pracy należy obowiązkowo zgłaszać do Urzędu Pracy.
3. Dyrektor ZEAPOW dokona szczegółowej analizy merytorycznej oraz finansowej i przedstawi opinię Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn w terminie do 15.05.2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

inż.Józef Karpiński
567 2009-05-04 Ryn, dnia 04.05.2009 r.


ZP – 341/2/09


INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Dotyczy przetargu nieograniczonego pt.:„BUDOWA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Z ZAPLECZEM ŻYWIENIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RYNIE”


W związku z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Informujemy, że zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja jest niekompletna (brak strony 3 na instalacjach wod.-kan) i w szczegółach bardzo nieczytelna,co niekiedy uniemożliwia prawidłowa analizę projektu.

Oryginał dokumentacji jest do wglądu w tutejszym urzędzie w godzinach pracy.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. W przedmiarach nie uwzględniono podsypki i nadsypki rur kanalizacyjnych w wykopie wewnątrz budynku. Czy należy ją policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Przyjąć podsypkę i nadsypkę 10 cm pozycje wycenić zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

2. W przedmiarach nie uwzględniono wywiezienia nadmiaru ziemi. Czy należy go policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Udzielono odpowiedzi w poprzednim piśmie.

3. W przedmiarach uwzględniono 8 szt. czyszczaków (rewizji) a z projektu naliczono 9 szt. Prosimy o skorygowanie ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem.

4. W przedmiarach uwzględniono 8 szt. wpustów (kratek) a z projektu naliczono 9 szt. Prosimy o skorygowanie ilości obmiaru.

J.w.

5. W projekcie uwzględniono montaż kratek o średnicy 100 mm (przewidziano takie podejścia pod wpusty) natomiast w przedmiarze policzono wpusty o średnicy 50 mm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru.

Skosztorysować jak w projekcie.

6. W przedmiarach nie uwzględniono rur wywiewnych szt 7. Czy należy je policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Skosztorysować szt. 7 zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

7. W przedmiarach nie uwzględniono rur ochronnych (stalowych i z PVC) na przejściach rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane. Czy należy je policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACJA

8. W projekcie (Materiały - rury) str. 22 występują rury stalowe od fi 15 do fi 80 oraz rury z tworzywa od fi 20 do fi 75 czego nie odzwierciedla przedmiar. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiarów z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

9. Brak jest izolacji termicznej rur ciepłej wody i cyrkulacji (jest tylko izolacja zabezpieczająca przed roszeniem). Czy należy je policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu, uwzględnić izolację cieplną.

10. W przedmiarach uwzględniono jeden zawór termostatyczny podpionowy, a z rozwinięcia naliczono trzy piony. Ile ma być zaworów termostatycznych podpionowych? Jeżeli więcej to prosimy o ewentualna korektę przedmiarów.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

MONTAŻ OSPRZĘTU ŁAZIENKOWEGO

11. W przedmiarach nie uwzględniono „białego montażu" dla niepełnosprawnych. Prosimy o wydzielenie z ogólnej liczby umywalek, baterii i misek ustępowych po jednej sztuce jako wyposażenia dla niepełnosprawnych i wycenienie w nowych pozycjach.

Odpowiedzi udzielono w poprzednim piśmie. Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

12. W przedmiarach nie uwzględniono baterii zlewozmywakowej. Czy należy ją policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

13. W przedmiarach nie uwzględniono pisuarów, Czy należy je policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

14. Z analizy przedmiarów wynika że ustępy należy montować na stelażu (zestawie instalacyjnym) Unifl, natomiast w opisie projektu przewidziano ustępy typu „Compakt". Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

INSTALACJA CO

15. W przedmiarach nie uwzględniono zaworu zwrotnego (jest na rozwinięciu CO), Czy należy go policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

16. W przedmiarach nie uwzględniono filtru siatkowego (jest na rozwinięciu CO). Czy należy go policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

17. W przedmiarach nie uwzględniono pompy obiegowej (jest na rozwinięciu CO). Czy należy ją policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny, typu i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

18. Z analizy przedmiarów wynika ze policzono montaż zaworów HYCOCON firmy OVENTROP natomiast w opisie projektu przewidziano zawory typy ASV-PV i ASV-M firmy Danfoss. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

19. W przedmiarach nie uwzględniono kucia i zamurowania otworów w przegrodach budowlanych. Czy należy je policzyć? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny, typu i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem wykucia i zamurowania , sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią.

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

20. Przedmiarach nie uwzględniono rur PCV fi 250 mm zgodnie z profilem KB winno ich być 37 mb. Czy należy je policzyć? Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru i podanie podstawy wyceny i ilości obmiaru.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Roboty budowlane:

21. W zestawieniu stolarki, drzwiowej - drzwi D2 powinno być 5szt, a nie 4. W związku z tym w przedmiarze robót poz.24.141 - prawidłowa ilość to 33,60m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu. Przyjąć 5 szt.

22. W zestawieniu stolarki pominięto naświetla 150x50cm- 10 szt. Skosztorysować naświetla w ilości jak na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

23. W zestawieniu stolarki występuj ą następujące błędy:
-jest - drzwi Dl - 21 szt, powinno być: drzwi Dl - 18szt, D1EI30 - 3szt -jest - drzwi Dl W - 5szt, powinno być: drzwi D1W- 4szt, Dl WEI3O – lszt

W zestawieniu stolarki nie ma błędów. Kosztorysując należy mieć na uwadze odporność ogniową zastosowanych drzwi, oznaczoną jako EI30 zgodnie z rozporządzeniem i uzgodnieniem p. poż.

24. W zestawieniu stolarki okiennej - okno 04 powinno być 18szt, a nie 17. W związku z tym w przedmiarze robót poz.24. J 38 - prawidłowa ilość to 205,76m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu. Przyjąć 18 szt.

25. W związku z pozycją j w. należy dodać jeden parapet do poz.24.139 - prawidłowa ilość to 26,58m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu. Przyjąć jw.

26. Wg architektury balustrady zewnętrzne i wewnętrzne mają być ze stali nierdzewnej, natomiast w przedmiarze robót poz.32.174 balustrady zewnętrzne są ze stali nierdzewnej, a balustrady wewnętrzne zwykłe z prętów. Jakie przyjąć balustrady?

Balustrady piwnic i bocznej (ewakuacyjnej) klatki schodowej przyjąć jako zwykłe malowane 1x minia i 2x farba chlorokauczukowa , pozostałe ze stali nierdzewnej.

27. W przedmiarze robót nie uwzględniono wyłazu dachowego ze schodami strychowymi. Proszę o podanie modelu oraz podstawę wyceny.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.


W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 27.04.2009r prosimy o sprecyzowanie postawionych pytań:

Odnośnie pkt. 4 - podsypki cementwo-piaskowej pod polbruk - proponujemy przyjąć podstawę wyceny poz. 9(Utwardzenie terenu) KNR 0-11/317/1.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 20 - pokrycie dachu blachą dachówkopodobną- proponujemy przyjąć podstawę wyceny poz. 21.127 KNRW 202/511/1.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 21 - montaż gąsiorów dachowych -proponujemy dodać dodatkową poz. 21.127A i przyjąć podstawę wyceny KNRW 202/511/2 z ilością 47,67mb.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 22 - montaż płotków przeciwśnieżnych - proponujemy dodać dodatkową poz. 21.127B i przyjąć podstawę wyceny KNRW 202/511/3 z ilością 47,48mb.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 23 - montaż rynien dachowy fi 100 mm - proponujemy przyjąć w przedmiarze poz. 22.129 ilość 52,20mb.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 24 - osadzenie kratek wentylacyjnych - proponujemy dodać dodatkową poz.31.172A i przyjąć podstawę wyceny KNR 401/322/2 z ilością 72szt.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 25 - montaż rury spiro fi 130mm - proponujemy dodać dodatkowe poz.25.149A i przyjąć podstawę wyceny KNR 2-17/119/02 z ilością ló,33m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 25 - obudowa przewodów spiro z płyt g-k woodpornych - proponujemy dodać poz.25.149B i przyjąć podstawę wyceny KNRW 202/2004/1 z ilością 35m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 25 - w związku z robotami dodatkowymi dotyczącymi obudowy przewodów spiro - proponujemy przyjąć w przedmiarze poz. 29.164 łączną ilość 1218,72m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 25 - w związku z robotami dodatkowymi dotyczącymi obudowy przewodów spiro - proponujemy przyjąć w przedmiarze poz, 31.171 i 172 łączną ilość 4353,90m2.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 26 - montaż wycieraczek wejściowych - proponujemy dodać dodatkową poz.3ó.209A i przyjąć podstawę wyceny KNR 202/1219/03 z ilością 3 szt.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Odnośnie pkt. 26 - montaż uchwytów do flag - proponujemy dodać dodatkową poz.36.209B i przyjąć podstawę wyceny KNR 202/1219/08 z ilością l szt.

Wycenić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przyjętą indywidualnie technologią montażu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
563 2009-04-27 Ryn, dnia 27.04.2009 r.


ZP – 341/2/09


INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Dotyczy przetargu nieograniczonego pt.:„BUDOWA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Z ZAPLECZEM ŻYWIENIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RYNIE”

W związku z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazujemy treść pytań oraz odpowiedzi:

1. Brak projektu technicznego, przedmiaru robót na instalację wentylacji.

Nie dotyczy.

2. Brak wyposażenia łazienek w sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

Skosztorysować zakup i montaż komplet szt. 1.

3. W projekcie technicznym Zagospodarowania terenu pkt. 3.2. mowa jest o ciągu pieszo-jezdnym z Polbruku gr. 1 0 cm, natomiast przedmiar robót poz.9 uwzględnia nawierzchnię z Polbruku gr.8cm. Która grubość nawierzchni jest prawidłowa?

Przyjąć 8 cm.

4. Projekt techniczny Zagospodarowania terenu w pkt. 3,2.przewiduje podsypkę pod ciągi pieszo-jezdne cementowo-piaskową w przedmiarze robót jest podsypka piaskowa. Jaka powinna być podsypka pod ciągi pieszo-jezdne?

Przyjąć cememtowo – piaskową.

5. Przedmiar robót nie uwzględnia budowy chodników z Polbruku o pow.98m2 (zgodnie z danymi liczbowymi PT Zagospodarowania terenu pkt.4)

Przyjąć jak w projekcie i przedmiarach.

6. Brak jakichkolwiek danych technicznych dotyczących windy towarowej.
Uniemożliwia to sporządzenie wyceny windy.

Przyjąć zakup i montaż windy gastronomicznej, stal nierdzewna, szyb samonośny obudowany
płytą gkf x2 wykończoną jak pomieszczenia, udźwig 100 kg, maszynownia w nadszybiu, drzwi dwuskrzydłowe.

7. PT. Architektury pk.2 A przewiduje schodołazy, jednakże przedmiarze robót nie są one uwzględnione, czy zatem mają być montowane?

Zakup inwestora.

8. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że poziom wód gruntowych waha się do 0,5m, a zatem winien być sporządzony projekt odwodnienia i drenażu terenu. Wspomnianych projektów i przedmiarów robót nie załączono do SIWZ.

W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa.

9. PT. Geotechniczny w odwiercie 5 i 6 stwierdza rodzaj gruntów nienośnych, a co się tym wiąże wymianę gruntu pod częścią budynku. Przedmiar robót nie zawieratych tych prac.

Przyjąć 25,0 m/3 żwiru stabilizowanego cementem, zagęszczonego do Id=0.4

10. Poz. 1.4 przedmiaru robót budowlanych nie wskazuje na jaką odległość na być wywożony grunt z wykopów.

Należy dokonać rozeznania na miejscu i przyjąć do kosztorysowania.

11. Poz.4.23. błędną ilość nadproży prefabrykowanych -jest 75,24mb, winno być l,5m*2*27szt=81,0mb.

Przyjąć zgodnie z projektem,

12. PT. Konstrukcji pkt. 2.1 wskazuję aby ściany piwnic spinać łącznikami typu „S" w ilości 4szt/m2. Przedmiar robót nie obejmuje tych prac.

Przyjąć jak w przedmiarze.

13. PT. Konstrukcji, a w szczególności rzuty stropów poszczególnych kondygnacji ukazuje stropy Filigran z nadbetonem gr.l8cm, natomiast przekrój A-A PT. Architektury mówi o stropach Żerań, grubość których wynosi 24cm. Różnica pomiędzy grubościami stropów wynosi 6cm. Z tego wynika, że albo wysokość poszczególnych kondygnacji jest niższa o 6cm (co w konsekwencji obniża wysokość budynku o 18cm), bądź należy zwiąkszyć ilość ścian, tynków i okładzin o łączną wysokość 18cm.

Przyjąć jak w konstrukcji zachowując wysokość kondygnacji.

14. Przedmiar robót poz. 10.54 błędna ilość nadproży prefabrykowanych -jest 90,58mb, winno być: 2,4m*2*22szt=105,60mb i l,2m*2*5szt=12,0mb, co daje łączną ilość I17,60mb.

Przyjąć jak w projekcie.

15. PT. Konstrukcji strop nad piętrem, w ścianie na osi A-A zaprojektowano nadproża o dł.l ,2m, a zgonie z PT. Architektury na ścianie tej mają być montowane okna o szer. 1,9m, a zatem winnym być tam nadproża o dł.2,4m.

Przyjąć 2,4 m.

16. Przedmiar robót poz. 13.75 błędna ilość nadproży prefabrykowanych -jest 106,78mb, winno być: 2,4m*2*26szt=124,80mb

Przyjąć jak w projekcie.

17. Zarówno w PT. Konstrukcji jak i PT. Architektury na rzutach poszczególnych kondygnacji występują wykusze przy klatkach schodowych (2szt). Natomiast na elewacji południowo-wschodniej jak i na północno-zachodniej występują po 2 wykusze na każdej ze ścian podłużnych. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Przyjąć jak na elewacji.

18. Przedmiar robót poz. 17.95 za mała ilość ścian poddasza, nie uwzględniono ścian szczytowych, powinno być 235m2.

Przyjąć jak w projekcie.

19. Przedmiar robót poz. 19.106 przyjęto ilość 8 szt, a winno być l06 szt.

Przyjąć jak w projekcie.

20. Przedmiar robót poz.21.107 pokrycie dachu z blachy dachówkopodobnej mylnie przyjęto z poz. kosztorysową z KNR pokrycie dachu dachówką.

Przyjąć jak w projekcie.

21. Przedmiar robót nie uwzględnia montażu gąsiorów dachowych.

Ilości przyjąć jak w projekcie

22. Przedmiar robót nie uwzględnia montażu płotków przeciwśnieżnych.

Ilości przyjąć jak w projekcie i zgodnie z wytycznymi producenta.

23. W przedmiarze robót brak jest montażu rynien dachowych fi 100 przy wykuszach dachu.

Przyjąć jak w projekcie.

24. W przedmiarze robót brak jest kratek wentylacyjnych.

Przyjąć jak w projekcie.

25. W przedmiarze robót brak jest przewodów do podłączenia do wentylacji.

Przyjąć rury spiro fi 130 mm obudowane płytami GK odpornymi na wilgoć, ilość jak w projekcie.

26. W przedmiarze robót brak jest wycieraczek i skrobaczek do obuwia, uchwytów do flag.

Przyjąć trzy wycieraczki w wejściach i jeden uchwyt do flag.

27. W zestawieniu stolarki okiennej w projekcie są wymienione okna drewniane w kolorze zielonym, natomiast w specyfikacji technicznej oraz w przedmiarach są okna PCV w kolorze białym, które należy poddać wycenie i ująć w ofercie?

Przyjąć i wycenić okna PCV.Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński
562 2009-04-23 Informacja dla oferentów w przetargu na „Budowę świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie” - ogłoszenie BZP NR 100354 i 112394 z 2009 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 08.05.2009 r., Zamawiający zmienia treść SIWZ, w punktach podanych poniżej:
1. Rozdział XIII pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 08.05.2009 r. Godz. 11:00”.
2. Rozdział XVI pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie UM i G w Rynie ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2009 r. do godz. 12:00”.
3. Rozdział XVI pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2009 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, (sala konferencyjna – parter)”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

/-/ Józef Karpiński
561 2009-04-21 Informacja dla oferentów w przetargu na „Budowę świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie” - ogłoszenie BZP NR 100354 i 112394 z 2009 r.

W związku z korektą przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2009 r.
Korekta przedmiaru robót dotyczy:
1. Przyłącza wodociągowe.
2. Gospodarka ściekowa, sanitarna i deszczowa.
3. Zagospodarowanie terenu.
4. Dodano przedmiar robót na wykonanie kanału CO i CCW.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

/-/ Józef Karpiński
554 2009-04-09 OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1. Gmina Ryn, ul.Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „BUDOWA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Z ZAPLECZEM ŻYWIENIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RYNIE”
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej www.bip.ryn.pl
4. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
BUDOWA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Z ZAPLECZEM ŻYWIENIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RYNIE.
a) Podstawowe dane budynku:
powierzchnia zabudowy 449,00 m²
kubatura 5166,00 m³
powierzchnia użytkowa 1678,00 m²
b) Budowa świetlicy szkolnej obejmuje:
roboty budowlane - architektura i konstrukcja
roboty budowlane – elektryka
roboty budowlane - instalacje sanitarne - przyłącza
roboty budowlane - zagospodarowanie terenu
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej lub częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 lipiec 2010 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy),
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert.
c) zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert.
d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu obiektów kubaturowych o minimalnej wartości prac 2 000 000,00 brutto każda w tym jeden obiekt użyteczności publicznej oraz załączenia dokumentów (referencje), że roboty te zostały wykonane należycie.
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 30% oferowanej ceny brutto wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
h) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
i) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
9. Zamawiający ustala wadium w wysokości 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)..
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie (sekretariat) do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz. 12:00.
12. Termin związania z ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ryn, dnia 07.04.2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński

Pobierz załącznik.
546 2009-03-27 Ogłoszenie !!!

W związku z rozpoczynającą się w najbliższych dniach modernizacją Placu Wolności w Rynie
uprzejmie informuję mieszkańców miasta o możliwości powstania utrudnień w codziennej komunikacji drogowej na jezdni, przejściach dla pieszych i chodnikach.

O zachowanie szczególnej ostrożności proszę pieszych uczestników ruchu a zwłaszcza osoby niepełnosprawne.


Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn
194 2006-06-16 41_unia1.gif
25 maja 2006 r. rozpoczęto prace budowlane związane z projektem pn: "Przebudowa budynku Ryńskiego Centrum Kultury" współfinansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" . Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów inwestycji.41_unia2.gif

Trwają prace budowlane związane z projektem współfinansowanego  z  EFRR  w ramach  Zintegrowanego  Programu    Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego - Priorytet 3 - Rozbudowa  i Modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2. - Infrastruktura Ochrony Środowiska na podstawie umowy Z/2.28/I/1.2/062/05/U/14/06   zawartej  pomiędzy Wojewodą   Warmińsko-Mazurskim  a Gminą Ryn pod nazwą: "Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Ryn" w skład której wchodzą:
  • "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie"
  • "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Tros gmina Ryn"
  • "Budowa stacji uzdatniania wody w Rynie"


[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry