Zawiadomienia
 


Zawiadomienia i plany:

2006-09-20Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Rynie
z dnia 20 września 2006r.


Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XL/291/02 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 czerwca 2002r.w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numeracji oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu poniżej podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej:

Numer okręgu wyborczego: 1
Granice okręgu wyborczego: Miasto Ryn: ulice Albina Nowickiego, Brzozowa, Cicha, Konrada Wallenroda, Krzywa, Lipowa, Mikołaja Kopernika, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Traugutta, Wiejska, Zamiejska, Zielona
Liczba wybieranych radnych: 3


Numer okręgu wyborczego: 2
Granice okręgu wyborczego: Miasto Ryn: ulice Rybaka, Świerczewskiego, Tadeusza Kościuszki
Liczba wybieranych radnych: 2

Numer okręgu wyborczego: 3
Granice okręgu wyborczego: Miasto Ryn: ulice Hanki Sawickiej, Mazurska, Partyzantów, Plac Wolności
Liczba wybieranych radnych: 3

Numer okręgu wyborczego: 4
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Rybical, Ryn Kolonia, Mioduńskie, Ławki
Liczba wybieranych radnych: 2

Numer okręgu wyborczego: 5
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Knis, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki
Liczba wybieranych radnych: 1

Numer okręgu wyborczego: 6
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Jeziorko, Orło, Tros
Liczba wybieranych radnych: 1

Numer okręgu wyborczego: 7
Granice okręgu wyborczego: Sołectwo: Skop
Liczba wybieranych radnych: 1

Numer okręgu wyborczego: 8
Granice okręgu wyborczego: Sołecwta: Kozin, Prażmowo, Stara Rudówka, Szymonka
Liczba wybieranych radnych: 1

Numer okręgu wyborczego: 9
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Kronowo, Sterławki Wielkie
Liczba wybieranych radnych: 1


Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miasta i Gminy w Rynie
przy ul. Świerczewskiego 2, I piętro – okrągła sala konferencyjna, tel. 4293960


Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Józef Naruszewicz


2006-08-07Znak: RGP – 7624/4/06


ZAWIADOMIENIE
wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902).


ZAWIADAMIAM

że w dniu 31 lipca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 4 3010 „Szymonka” zlokalizowanej na działce Nr 136 w miejscowości Szymonka.


W związku z powyższym wyjaśniam, ze w ciągu 21 dni można zapoznać się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji, oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące oddziaływania na środowisko w pokoju Nr 38 w godz. 800 – 1500 w dniach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Naruszewicz

2006-09-08Znak: RGP – 7624/5/06

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U . z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 32 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późń. zm.)


ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 sierpnia 2006 r. zastało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS „BT 4 4395 RYN” zlokalizowanej na działce Nr 42/17 położonej w Rynie, której inwestorem jest POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
W związku z powyższym wyjaśniam, że w ciągu 21 dni można zapoznać się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji, oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące oddziaływania na środowisko w pokoju Nr 38 w godz. 800 – 1500 w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Naruszewicz

2006-05-08ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


Zgodnie z Art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1071 oraz Art. 2 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późń. zm.)
ZAWIADAMIAM

Że, w dniu 08.05.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Szymonka - Prażmowo - Kozin - Monetki - Skop - Tros" na działkach:

1. Obręb 16 - Szymonka:
314,312,191/1,109,424,236/1,101/2,99/1,150/2,103,105/1,105,98/4,98/
9,98/12,98/13,95,102/1,99,94/1,92/1,90/1,78/3,102/2,89/1,438,189/
7,422,421,187/3,194/5,138/4,138/9,62/3,194/3,194/2,191/1,187/1,193/
1,189/5,138/3,141/1,142,143/1,136/1,136,158/6,112,236/10,236/9,243,
101/1,111,111/1,233,237/3,230/5,232/3,227/4,222,221/1,406,220/1,165,
179/1, 176/5,162/2,162/3,162/5,162/4,150/5,150/9,152,108,107/2,102/
1,123,124,235/2,117,110/5, 122,136/2,66/6,71/3,38/2,397,38,218/3,218/
5,125,218/6,184,218/7,218/9,182,166/3,168,157/2,153/1,86,154/3,154/
4,156,118/2,118/1,110/4,110/3,110/6,107,107/1,106/2, 98/2,98/11,98/3, 130/2,132,133,83/1,91/4,96/1,97,96/2,102/1,101/3,433,432,101/5,100,
135,91/1,63,65,64,65/1,68/1,68/2,69/1,399/1,71/2,71/4,72,73,75/2,
75/1,400,90/3,90/5,93/3,94,90/4,85,87/3,87/4,81/7,89/2,89/3,87/1,
76,425,147,80/7,80/8,80/14,80/15,80/16,80/17,80/18,426,77/1,77/2,
78/1, 78/2,79/3,79/2,81/6,69/2,81/3,82,83/2,48/3,434,95/1,92/9,92/
12,87,84/2,85/2.

2. Obręb 9 - Prażmowo:
251/13,156,301/2,291,294,293,297, 61/1,310,313/1,304/2,298,299,317,
159/6,199,200,201,76/2,195/4,315,62,157,158,159/5,66,140,159/4,160,
161,30,33/1,292,309/1,25,175,174,166/1,148, 181,301/1,302/1,302/2,
300,302/3,68/1,251/5,251/19,251/22,251/21,
84,76/3,82/5,85/3,85/4, 24/3,24/4,24/6,25,30,57/2,57/1,60,61/2 ,64/1,64/2,68/2,70,72,74/2,74/3,81/2,78/6,78/5,80/1,82/1,80/2,
82/2,86/2,86/3,86/6,86/5,248/1,248/2,88/4,88/6,88/5,141/1,141/2,
147,146,251/3,251/23,251/9,251/10,251/14,251/47,251/48 251/28,251/
16,251/15.

3. Obręb 3 - Kozin:
87/7,90/1,90/10,104/2,65/1,104/2,81/4,57/4,177,57/5,175,57/32,60/4,
64/1,64/2,164,57/41,164,166,72/1,152/2,81/1,81/2,81/3,81/4, 101/5,143/6,153/1,3/4,168/10,168/9,2/10,168/7,159/5,21/4,17/4,124/2,
159/1,143/7,4/3,61/2, 74/8,63/2,63/3,63/4,74/6,74/5,78/8,74/4,74/7,
77/2,77/8,77/5,77/4,77/6,77/7,77/9,77/10,78/13, 80,78/14,76/13,78/5,79/
1,81/3,81/4,179,87/5,87/6,87/4,39/1,87/13,90/
1,90/2,90/3,90/1,90/4,91,92,39/1,39/5,94/2,94/5,94/6,96/4,101/7,96/5,43/
7,43/8,40,99,162,12,15/
4,4/12,4/14,3/3,3/9,2/10,21/1,101/8,101/11,143/4,104/1,41/2,42,41/1,
17/3,134,44,83/1,85/1,4/10,20/6,21/4,132,135, 136/3,136/1,136/2,14/5,
123/1,124/3.

4. Obręb 13 - Skop:
140/29,140/41,140/18,140/16,140/17,641/3,21,9/4,131/106,43/1,140/45,
140/49,129/5,140/10,140/11,140/35,136,137/12,140/37,140/53,92/2,116,
60/5,133/2,60/1,140/51,131/100,131/101,131/103,131/104,131/105,131/
107,131/108,131/111,140/32,140/38,124/1,3,7,117,115,121,119,49/4,57/
3,60/4,94/2,36/6,36/5,36/7,131/15,131/24,131/12 ,131/86,131/82,131/87,
131/88,131/83,140/2,131/90,131/97,131/84,131/85,
140/31, 140/27,140/36,140/3,139,140/4,140/5,140/6,140/8,140/9,140/1,140/
37,92/3,92/5,16/2,185,114,120,10,12,22,15,18,190,19,2,5,1,58,56,42,49/
3,4,20,5,23/1,23/3,36/1,38,191,51/4,50/1,41, 40/1, 43/2,40/2,57/4,
60/3,60/2,179,641/1,641/4.

5. Obręb 1 - Jeziorko:
642

6. Obręb 17- Tros
92,93/3,94,98/2,177,88/4,91/3,91/2,122,129,20,21/2,22/1,24,25,

której inwestorem jest Gmina Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn.

W związku z powyższym wyjaśniam, ze w ciągu 21 dni od wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Sołectwach: Szymonka, Prażmowo, Kozin, Skop, Tros, Jeziorko oraz zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn www.bip.ryn.pl - zawiadomienia, można zapoznać się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące oddziaływania na środowisko w pokoju nr 38 w godz. 8:00 - 15:00 w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

2004-03-16A P E L
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Z dnia 16 marca 2004 r.Okres jesieni i wiosny jest czasem odsłaniającym ogromny problem związany z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Brak pokrywy śnieżniej odsłania naszym oczom sterty śmieci. Nie świadczy to o braku świadomości ekologicznej, lecz o braku moralności tych, którzy dopuszczają się takich czynów. Często jesteśmy bezradni wobec wandalizmu, jeśli sprawca nie zostanie przyłapany na gorącym uczynku. Nawet, gdy tak się stanie i udowodni się popełnienie wykroczenia, to wciąż zbyt liberalne prawo i podejście jego egzekwowania, nie pozwala na wymierzenie kary w pełni adekwatnej do popełnionego czynu. Na naszych oczach ludzie wyrzucają odpady domowe do rowów przydrożnych, koszy ulicznych zatok i lasów. Niepokojący jest także brak reakcji osób, będących świadkami ich haniebnych zachowań.
W związku z powyższym apeluję do mieszkańców Gminy o przestrzeganie ustawy z dnia 13.września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały 33/211/97 Rady Miejskiej z dnia 23.lipca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, która mówi m.in. o:
- Utrzymaniu porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego i estetycznego nieruchomości
- Oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
- Wyposażenia nieruchomości w pojemniki nagromadzenie odpadów komunalnych
- Posiadanie potwierdzeń świadczących o wywozie nieczystości płynnych i stałych z posesji przez uprawnione do tego firmy

Śmieci to problem społeczny i moralny, który tylko wspólnie możemy
Rozwiązać. W związku z tym apeluję do wszystkich, którym zależy na zatrzymaniu fali śmieci zalewających Gminę Ryn - nie bądźmy obojętni na krzywdę, jaką wyrządzamy samym sobie i przyszłym pokoleniom! Tylko razem możemy być autorami sukcesu, jaki będzie czyste otoczenie.Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry